SÅ STY­LAR DU MED DÅTIDSDETALJER

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

L Låt de­tal­jer­na sät­ta prä­geln. Tänk på att du bör ha åt­minsto­ne tre fö­re­mål i rum­met från öns­kad tids­pe­ri­od för att det ska bli nå­got av det. An­nars är det lätt att mis­sa var du häm­tat in­spi­ra­tio­nen. Över­driv in­te hel­ler an­ta­let fö­re­mål och re­fe­ren­ser till då­tid – då bör­jar vi i stäl­let när­ma oss att för­sö­ka åter­ska­pa en tids­pe­ri­od sna­ra­re än att in­spi­re­ras av då­tid och ska­pa nå­got nytt. Vill du till ex­em­pel åter­ska­pa en käns­la av 1980tal? Sat­sa på en vit bas kom­plet­te­rat med färg­gla­da, gra­fis­ka möns­ter el­ler pa­stel­ler. Ja­ga rätt på ett glas­bord med sta­tiv av mäs­sing el­ler stål­rör, sätt upp en spe­gel­vägg, in­hand­la en klot­for­mad lam­pa i krom så flör­tar du li­te la­gom med 80-ta­let.

Känns det li­te ”ska­vigt” för ögat – då är det pre­cis som det ska va­ra! När nya tren­der är på in­gång tar det ett tag in­nan vi vant oss. Även om du till­hör den ska­ra som upp­levt vis­sa av sti­lar­na, fö­re­må­len el­ler färgska­lor­na ti­di­ga­re blir de som nya ef­tersom de 2016 be­fin­ner sig i ett nytt sam­man­hang. Och kom ihåg: Tren­der är in­te till för att föl­jas – de är till för in­spi­ra­tion.

Håll ut­kik på se­cond hand-mark­na­den ef­ter möb­ler som läng­tar ef­ter att få en upp­da­te­ring och in­gå i ett nytt sam­man­hang.

Se­kel­skif­tes­ro­man­tik från Sand­berg ta­pe­ter. Fräscht gus­ta­vi­anskt från Mi­mou. Nord­sjö färg. 80-tal i ny tapp­ning från Eco Wall­pa­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.