Eko – håll­bar trend?

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM - Av So­fie Zet­ter­gren Foto Thinkstock

Eko och åter­bruk är det nya grö­na. Men myc­ket är ba­ra smart mark­nads­fö­ring? Och hur hand­lar vi mil­jö­vän­ligt på rik­tigt?

My Ho­me bad So­fie Zet­ter­gren le­ta ef­ter ett håll­bart svar.

Iså­väl mo­de- som in­red­nings­bran­schen har be­grep­pet eko se­dan någ­ra år tillbaka va­rit bland det mest säl­jan­de pre­fix­et som tän­kas kan. H&M lan­se­ra­de fram­gångs­rikt sin eko­lo­gis­ka Cons­cious Col­lec­tion med di­vi­sen: Look gre­at, fe­el good, be cons­cious. Och fle­ra mo­de­fö­re­tag, som till ex­em­pel Filip­pa K, har sat­sat på att ut­veck­la ar­be­tet med håll­bar­het ge­nom att bland an­nat åter­an­vän­da ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner och ska­pa ka­na­ler för en andra­hands­mark­nad. In­red­nings­bran­schen och ar­ki­tek­tu­ren föl­jer sam­ma re­dan ut­sta­ka­de grö­na väg med fo­kus på håll­ba­ra ma­te­ri­al och mil­jö­vän­li­ga pro­duk­tions­pro­ces­ser. Det rå­der ing­en tve­kan om att det rå­der en stark ekotrend.

Men hur myc­ket av den­na trend är smart mark­nads­fö­ring? Och hur väl föl­jer vår kon­sum­tion i den­na grö­na trend? Är ekotren­den i själ­va ver­ket ett kom­mer­si­ellt luft­slott el­ler är det en ny grön väg som fak­tiskt är här för att stan­na och ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för mil­jön?

På Formex-mäs­san i hös­tas syn­tes fler ut­stäl­la­re än nå­gon­sin, vil­ket ock­så in­ne­bär att pro­duk­tio­nen och kon­sum­tio­nen väx­er. Vi kö­per vis­ser­li­gen eko­lo­gis­ka ba­na­ner som ald­rig förr, och är uni­sont för­tjus­ta i håll­ba­ra pro­duk­tions­me­to­der, men vi kö­per sam­ti­digt mer än vi be­hö­ver. Kon­sum­tio­nen av klä­der och ac­ces­so­a­rer och in­red­nings­pry­lar som ljus­sta­kar, pors­lin och hus­ge­råd har in­te av­ta­git.

Trendspa­na­ren Ste­fan Nils­son från Trendgruppen spår att ekotren­den som be­grepp vis­ser­li­gen kom­mer att växa sig allt star­ka­re i fram­ti­den, men att vi in­te rik­tigt än­nu är be­näg­na att änd­ra vårt över­kon­su­me­ran­de.

– Det är fort­fa­ran­de så att bil­ligt pre­mie­ras över eko­lo­giskt för den sto­ra kund­grup­pen. När till ex­em­pel ett stort mö­bel­fö­re­tag pre­sen­te­ra­de sin nya kol­lek­tion härom­sistens var de otro­ligt stol­ta över att de änt­li­gen kun­nat pro­du­ce­ra en sof­fa som säljs för un­der 5 000 kro­nor. Ett så­dant pris går emot den trend som egent­li­gen rå­der på ytan för nå­gon har fått be­ta­la för den där sof­fan och det är för­mod­li­gen mil­jön.

Men Ste­fan Nils­son tror att det eko­lo­gis­ka tän­ket och fo­kus på håll­bar­het kom­mer att hål­la i sig, och även växa sig star­ka­re framö­ver.

– Man kan sä­ga att mil­jöfrå­gan haj­pas i me­di­er­na vart ti­on­de år, och i år var det tio år se­dan Al Go­res film ”En obe­kväm san­ning” kom ut och väck­te stor upp­märk­sam­het kring mil­jön och kli­mat­frå­gan. Vi är på väg in i en jät­te­stark ekotrend, och det här är ba­ra bör­jan. Var­je hajp har oli­ka fo­kus och jag tror att det nu kom­mer att va­ra pro­duk­tion, ma­te­ri­al och kon­sum­tion som står i cent­rum i fram­ti­den, sä­ger Ste­fan Nils­son.

En­ligt tan­kes­med­jan Glo­bal Ut­ma­nings rap­port ”Fram­ti­dens håll­ba­ra kon­sum­tion” är det fak­tiskt in­te nöd­vän­digt­vis så att kon­sum­tio­nen mås­te mins­ka för att ekotren­den ska få bä­ring. Sna­ra­re bör fö­re­ta­gens fo­kus lig­ga på lång­sik­tig­het och håll­ba­ra ma­te­ri­al för att vår kon­sum­tion in­te ska för­gö­ra mil­jön. Att mins­ka den ge­ne­rel­la kon­sum­tio­nen har allt­så mind­re vikt än frå­gan om att se över vil­ken mil­jöpå­ver­kan oli­ka pro­duk­tions­me­to­der har. När det gäl­ler möj­lig­he­ten att re­pa­re­ra va­ror i stäl­let för att kö­pa nya spe­lar pro­duk­ter­nas de­sign en vik­tig roll. Ut­ma­ning­en lig­ger där­för i att till­ver­ka va­ror med

de­lar som vid ska­da el­ler för­slit­ning lät­ta­re kan tas isär, la­gas el­ler by­tas för att öka pro­duk­tens livs­längd, en­ligt rap­por­ten.

I frå­gan om håll­ba­ra ma­te­ri­al går mo­debran­schen i brä­schen med fo­kus på eko­lo­gisk bo­mull och en väx­an­de och ihål­lan­de åter­vin­ningstrend. Un­der Stock­holms mo­de­vec­ka 2015 er­bjöd till ex­em­pel Filip­pa K en hyr­tjänst som in­ne­bar att de­lar av vår­kol­lek­tio­nen kun­de hy­ras di­rekt ef­ter vis­ning­en. Även det­ta är en kon­sum­tions­ka­nal som kom­mer att bli allt van­li­ga­re i fram­ti­den och gyn­nar mil­jön, en­ligt rap­por­ten. Vårt be­hov av att äga kom­mer att få stå tillbaka för det mer mil­jö­vän­li­ga i att lå­na och hy­ra klä­der och möb­ler. En ten­dens som för­hopp­nings­vis tar död på slit och släng-sam­häl­let i det långa lop­pet.

Men även ar­ki­tek­tur och sam­hälls­struk­tur kom­mer i fram­ti­den att hål­la en allt mer mil­jö­mäs­sig lin­je. Jan Matts­son på kon­sult­fö­re­ta­get Swe­co ar­be­tar med mil­jö­vän­li­ga ar­ki­tek­tur­pro­jekt. Han tror att vårt bo­en­de i all­ra högs­ta grad är en del som kom­mer att på­ver­kas av ekotren­den i för­läng­ning­en.

– Den störs­ta för­änd­ring­en lig­ger i ener­gi­frå­gan. I fram­ti­den kom­mer vi att se allt fler bostäder och bygg­na­der som alst­rar sin egen ener­gi. Lo­ka­la vind­kraft­verk och sol­cel­ler som är in­te­gre­ra­de i tak och fa­sa­der gör att hu­sen kan stå för sin egen ener­gi­för­sörj­ning. Vi kom­mer att se nya ma­te­ri­al som även det gör vå­ra bo­en­den mer håll­ba­ra, så som bygg­ma­te­ri­al som är pro­du­ce­rat av åter­vun­net ma­te­ri­al. Di­gi­ta­li­se­ring­en är yt­ter­li­ga­re en aspekt som kom­mer på­ver­ka vå­ra hus. Ge­nom smar­ta sy­stem och lös­ning­ar kom­mer vi ex­em­pel­vis kun­na op­ti­me­ra be­lys­ning och ener­giåt­gång.

Jan Matts­son spår även att vi i fram­ti­den kom­mer att byg­ga allt mer på höj­den ef­tersom allt fler vill bo i stä­der­na och vi kom­mer där­med att vän­ja oss vid att bo på mind­re ytor än i dag. En an­nan aspekt in­om fram­ti­dens ar­ki­tek­tur är den grö­na sta­den där gröns­ka och växt­hus in­te­gre­ras i både stads­byg­gan­det och ar­ki­tek­tu­ren.

Även in­te­ri­ö­ren och in­red­ning­en på­ver­kas av kon­su­men­ter­nas krav på håll­bar­het och mil­jö­hän­syn. Ikea ar­be­tar till ex­em­pel ef­ter sin håll­bar­hets­stra­te­gi Pe­op­le & Pla­net Po­si­ti­ve, som är en mål­be­skriv­ning för en rad mil­jöåt­gär­der som ska upp­fyl­las fram till år 2020. Från och med sep­tem­ber 2015 kom­mer till ex­em­pel all bo­mull i Ike­as pro­duk­ter från mer håll­ba­ra käl­lor än ti­di­ga­re. Sam­ti­digt har fö­re­ta­get gått över till att säl­ja en­dast Led-be­lys­ning. En an­nan mil­jö­in­sats från Ike­as håll är att ked­jan lå­tit in­stal­le­ra 700 000 sol­pa­ne­ler på Ike­a­bygg­na­der värl­den över och dess­utom åta­git sig att äga och dri­va 224 vind­kraft­verk.

Det fak­tum att de sto­ra fö­re­ta­gen sat­sar på håll­bar­het och mil­jö­a­spek­ter bi­drar na­tur­ligt­vis till att de mind­re fö­re­ta­gen föl­jer ef­ter, samt att kon­su­men­ter­na lät­ta­re kan väl­ja mil­jös­mar­ta pro­duk­ter.

”Vårt be­hov av att äga kom­mer att få stå tillbaka för det mer

mil­jö­vän­li­ga i att lå­na och hy­ra klä­der och möb­ler.”

Så visst finns det en stor del mark­nads­fö­ring i Ekotren­den, och med tan­ke på vår på­gåen­de över­kon­sum­tion är mil­jö­hajpen till viss del ett luft­slott. Men att ekotren­den skul­le va­ra en till­fäl­lig flu­ga som är över­gå­en­de finns det inga tec­ken på. Sna­ra­re tvärtom. Men det sto­ra an­sva­ret och möj­lig­he­ten att för­änd­ra lig­ger hos fö­re­ta­gen som ge­nom att vå­ga tän­ka om i si­na stra­te­gi­er för pro­duk­tion, pris­sätt­ning och kva­li­tet ock­så på­ver­kar kon­su­men­ter­nas be­te­en­de­möns­ter. För även om en sof­fa för 5 000 må va­ra mer loc­kan­de än en sof­fa för 15 000 för ge­me­ne man så finns en god vil­ja från kon­su­men­ter­na att be­ta­la för håll­bar­het och kva­li­tet. Om det då i fram­ti­den in­te finns sof­for som kostat mil­jön en för­mö­gen­het el­ler till­ver­kats un­der oe­tis­ka för­hål­lan­den, så kom­mer snart ock­så sum­man av vår ge­men­sam­ma kon­sum­tion va­ra långt mer mil­jö­vän­lig och etisk om 20 år än den är i dag.

Ste­fan Nils­son, trendspa­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.