5 Mil­jöfrå­gor till …

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Jo­nas Car­le­hed, an­sva­rig för håll­bar­hets­ar­be­te på Ikea

Hur ar­be­tar Ikea med frå­gor om håll­bar­het och mil­jö­an­svar?

– Vi vill att håll­bar­het ska va­ra en na­tur­lig del i allt vi gör och vi vill ha en po­si­tiv på­ver­kan på män­ni­skor och mil­jö.

Hur har det­ta för­änd­rats de se­nas­te tio åren?

– Håll­bar­het sit­ter i vå­ra röt­ter – vi är ett kost­nads­med­ve­tet fö­re­tag som vill spa­ra på re­sur­ser och gö­ra mer av mind­re. Un­der de se­nas­te åren har vi fått stör­re in­sik­ter om vad som be­hö­ver gö­ras och vi be­skri­ver det­ta ar­be­te i vår håll­bar­hets­stra­te­gi Pe­op­le & Pla­net Po­si­ti­ve.

Har ni märkt av nå­gon skill­nad i kun­dens med­ve­ten­het och vad som ef­ter­frå­gas när det gäl­ler mil­jö­a­spek­ten?

– Ja, kun­der­nas in­tres­se för att le­va ett mer håll­bart liv hem­ma har ökat re­jält de se­nas­te åren. Vå­ra kun­der vill ex­em­pel­vis kun­na spa­ra ener­gi, och vi ser där­för ett ökat in­tres­se för vå­ra ener­gi­ef­fek­ti­va Led-lam­por.

Hur ser Ike­as håll­bar­hets­ar­be­te ut om 10 år?

– Vi har många am­bi­tiö­sa mål som vi vill upp­nå framö­ver för att ha en po­si­tiv på­ver­kan på män­ni­skor och mil­jö. Någ­ra av dem når vi re­dan un­der 2020. Ex­em­pel­vis kom­mer Ikea-kon­cer­nen då att va­ra ener­gi­o­be­ro­en­de – vi pro­du­ce­rar mer för­ny­bar ener­gi än vi för­bru­kar i vå­ra bygg­na­der värl­den över. Ikea i Nor­den nåd­de det­ta mål re­dan un­der 2015 när vi in­vig­de vå­ra 30 nya vind­kraft­verk på Glö­tesvå­len i Här­je­da­len. År 2020 kom­mer även allt vårt trä från mer håll­ba­ra käl­lor, det vill sä­ga från FSC (Fo­rest Ste­wards­hip Council) cer­ti­fi­e­ra­de sko­gar el­ler från åter­vun­net trä.

Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en när det gäl­ler håll­bar­het i just möbel­de­sign?

– Ett av vå­ra mål är att all plast ska kom­ma från an­ting­en för­ny­bart el­ler åter­vun­net ma­te­ri­al. En stor ut­ma­ning är att det in­te finns till­räck­ligt myc­ket åter­vun­nen plast av hög kva­li­tet för att täc­ka vå­ra be­hov. Vi ar­be­tar där­för med oli­ka part­ners och pro­jekt för att lö­sa det­ta.

Jo­nas Car­le­hed, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.