”Det ele­gan­ta mö­ter en nå­got na­iv form”

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Vad ut­mär­ker din stil?

– Min stil är or­ga­nisk och för mig är det oer­hört vik­tigt att det syns att det är just hän­der som har ska­pat pro­duk­ten. Jag bru­kar an­vän­da ut­tryc­ket ”per­fect im­per­fect” när jag tar fram mi­na pro­duk­ter. Det be­ty­der att det ele­gan­ta mö­ter en nå­got na­iv form.

Var­i­från häm­tar du in­spi­ra­tion?

– In­spi­ra­tio­nen kom­mer från na­tu­ren i om­giv­ning­ar­na där jag bor. Se­dan upp­da­te­rar jag mig ge­nom tid­ning­ar, Pin­te­rest och Instagram. Ef­tersom jag ar­be­tat som in­re­da­re i många år blir jag ock­så in­spi­re­rad av oli­ka mil­jö­er. Även and­ra bran­scher är in­tres­san­ta för mig som till ex­em­pel mo­de och re­klam.

Vad ar­be­tar du med just nu?

– Just nu hål­ler jag på att ta fram pro­duk­ter i nya ma­te­ri­al. Från att ba­ra ha ar­be­tat med le­ra vill jag nu ta fram and­ra pro­duk­ter till hem­met. Tan­ken kom när vi för två år se­dan bör­ja­de säl­ja gra­fis­ka tryck som min man har ska­pat. Tryc­ken är i en stil som pas­sar och för­med­lar just de ut­ryck som mitt fö­re­tag står för. Vi kom­mer att ha fy­ra oli­ka ka­te­go­ri­er: de­co­ra­tion, ser­ving, wall de­co­ra­tion och ho­mewear.

Vil­ka för­änd­ring­ar kom­mer vi att se de när­mas­te åren?

– Hant­verk har på se­na­re år bli­vit mer och mer upp­skat­tat. Ef­tersom vi har haft ett köp-och-släng-sam­häl­le slår pen­deln åt and­ra hål­let. Sto­ry­tel­ling kring pro­duk­ter och va­ru­mär­ken har bli­vit vik­ti­ga­re att för­med­la. Jag tror att unga kon­su­men­ter kom­mer att be­ta­la li­te mer för en pro­dukt de verk­li­gen vill ha i många år och som även för­med­lar en histo­ria. Så för oss som ar­be­tar med hant­verk in­ne­bär det att det finns en fort­satt mark­nad.

Vil­ka är di­na fa­vo­ri­ter från ditt eget ar­be­te?

– Jag bör­ja­de med min dre­ja­de lin­je ”Glow & Bloom” och jag tyc­ker fort­fa­ran­de väl­digt myc­ket om dem.

NAMN: Kaj­sa Cra­mer. ÅL­DER: 44 år. BAK­GRUND: Har ar­be­tat som in­re­da­re, pro­jekt­le­da­re, chef/le­da­re, flo­rist och sty­list. Gick Löf­ta­da­lens ke­ra­mik­lin­je ef­ter mäng­der av ke­ra­mik­kur­ser un­der cir­ka 15 år. BOR: I Gö­te­borg. GÖR: Form­gi­va­re, de­sig­ner och vd på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.