”Det na­tur­li­ga känns mest in­tres­sant just nu”

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Vad ut­mär­ker din stil?

– Bland­ning­en mel­lan det av­ska­la­de mi­ni­ma­lis­tis­ka och run­da mju­ka for­mer som ska­par ett lugn och ger ett öd­mjukt ut­tryck är det ut­mär­kan­de i mitt ar­be­te.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag häm­tar myc­ket in­spi­ra­tion från mitt fri­lans­ar­be­te som in­te­ri­ör­fo­to­graf och från ma­ga­sin, mo­debran­schen och re­sor.

Vad job­bar du med just nu?

– Jag lan­se­ra­de va­ru­mär­ket Me­lo till­sam­mans med fy­ra vän­ner i slu­tet av no­vem­ber 2015. Just nu ar­be­tar jag med vår fin­snic­ka­re på fle­ra spän­nan­de idéer som jag hop­pas att vi kan lan­se­ra un­der vå­ren 2016. Ef­tersom vi hand­till­ver­kar vå­ra pro­duk­ter i Da­lar­na och in­te tar någ­ra gen­vä­gar tar det of­tast väl­digt lång tid från idé till fär­dig pro­dukt.

Vil­ka för­änd­ring­ar kom­mer vi att se de när­mas­te åren?

– Det na­tur­li­ga och när­pro­du­ce­ra­de känns mest in­tres­sant just nu. Tillbaka till ge­dig­na ma­te­ri­al och möb­ler som är håll­ba­ra och kan an­vän­das i många år framö­ver. Att kö­pa, sli­ta och slänga är för­bi. Kon­su­men­ter blir allt­mer an­ge­läg­na att ve­ta var mö­beln till­ver­kats och hur de­sign­pro­ces­sen går till. Och en ut­veck­ling som jag tyc­ker är väl­digt in­tres­sant är hur in­red­nings­bran­schen och mo­debran­schen mötts. Vi har sett fle­ra spän­nan­de sam­ar­be­ten och jag hop­pas att det blir fler framö­ver.

Vil­ka är di­na fa­vo­ri­ter bland di­na eg­na verk?

– Vå­ra tre förs­ta fär­di­ga pro­duk­ter kom­mer nog att va­ra mi­na fa­vo­ri­ter länge. Mat­bor­det, spe­geln och pal­len.

Hur blir di­na verk till?

– När jag har en idé gör jag en en­kel skiss som jag skic­kar över till vår fin­snic­ka­re Ol­le Hol­man till­sam­mans med en mood­board. Mood­boar­den ger en upp­fatt­ning om vil­ken käns­la pro­duk­ten ska för­med­la. Där­ef­ter ar­be­tar jag och Ol­le ge­men­samt för att kom­ma fram till en kon­struk­tion som är håll­bar och en de­sign som mot­sva­rar mi­na tan­kar och för­vänt­ning­ar.

NAMN: Sa­ra Me­di­na Lind. ÅL­DER: 28 år. BAK­GRUND: Ut­bil­dad fotograf, där­ef­ter in­te­ri­ör­fo­to­graf och art director i sju år. BOR: Va­sas­tan, Stock­holm. GÖR: Fri­lan­sar som fotograf och art director och är grun­da­re, de­sig­ner och cre­a­ti­ve director på Me­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.