”Form­språ­ket är häm­tat från Sve­ri­ge & Ja­pan”

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Vad ut­mär­ker din stil?

– Mitt form­språk är häm­tat från både ja­pansk och svensk kul­tur och form­tra­di­tion. Jag för­sö­ker gö­ra enk­la for­mer i mi­na ke­ra­mis­ka verk, of­ta cy­lind­rar med oli­ka höjd som jag an­vän­der som må­lar­duk när jag ap­pli­ce­rar gla­syr och un­dergla­syrs­färg på skär­ven. I må­le­ri­et ska­par jag ba­lans mel­lan form och gla­syr.

Var­i­från får du in­spi­ra­tion?

– För mig kom­mer in­spi­ra­tio­nen ur en pro­cess av vad jag har gjort och sett. Ti­di­ga­re såg jag tra­di­tio­nellt konst­hant­verk från Ja­pan som det främs­ta ut­tryc­ket. Men det är bland­ning­en av det svens­ka och ja­pans­ka som in­spi­re­rar mig.

Vad job­bar du med just nu?

– Jag job­bar med en unik se­rie bruks­konst för Ho­ze Re­stau­rang i Gö­te­borg. Pa­ral­lellt med det fort­sät­ter jag med mitt eget va­ru­mär­kes pro­duk­ter. Näs­ta steg som jag nu skis­sar på är vad jag ska gö­ra i min se­pa­ra­tut­ställ­ning på Ka­o­lin i ok­to­ber 2016.

Vil­ka för­änd­ring­ar kom­mer vi att se de närms­ta åren?

– Konst­hant­verk och de­sign blan­dar sig på många sätt ge­nom vårt ar­bets­sätt och ge­nom sam­ar­be­ten. Grän­ser­na mel­lan konst­hant­verk och de­sign har re­dan bör­jat lö­sas upp och jag tror på en stör­re fri­het och ett be­hov av att ge och ta mel­lan oli­ka yr­ken.

Vil­ka eg­na fa­vo­ri­ter har du bland di­na verk?

– Min fa­vo­ri­ter är Dal­ma­tin­fa­tet och Ne­bu­lo­sa­kop­par­na.

Hur blir di­na verk till?

– Jag job­bar med oli­ka le­ror och gla­sy­rer och de fles­ta av mi­na verk är ska­pa­de på drej­ski­van. Det ger var­je form ett unikt hand­ar­be­tat ut­ryck. Pors­li­nets uni­ka egen­ska­per och styr­ka är nå­got jag för­stär­ker, det skall in­te fin­nas nå­gon tve­kan om att det är just pors­lin fö­re­må­len är ska­pa­de av. Jag kom­bi­ne­rar gla­sy­rens slump­mäs­si­ga be­te­en­de och pors­li­nets fas­ta grund för att ska­pa mi­na for­mer.

NAMN: Ma­sayos­hi Oya – Stu­dio OYAMA. ÅL­DER: 36 år. BOR: Gö­te­borg. BAK­GRUND: Mas­ter de­gree in Craft, HDK, Gö­te­borg. Bache­lor de­gree i Geo-en­vi­ron­men­tal sci­ence samt ke­ra­mik­ut­bild­ning i To­kyo. GÖR: Ke­ra­mik/konst­när/de­sig­ner/konst­hant­ver­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.