”Hant­ver­ket får en hög­re sta­tus”

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Vad ut­mär­ker din stil?

– Min stil är gans­ka av­ska­lad. Men jag har of­ta en de­talj med som är mer ar­be­tad, gär­na med spår av ett hant­verk.

Var­i­från häm­tar du in­spi­ra­tion?

– Från pre­cis allt om­kring mig.

Vad job­bar du med just nu?

– Just nu job­bar jag med någ­ra oli­ka pro­duk­ter in­för Mö­bel­mäs­san i feb­ru­a­ri. Pa­ral­lellt hål­ler jag på med ett in­red­nings­jobb och så är jag även gäst­lä­ra­re på Beck­mans.

Vil­ka för­änd­ring­ar in­om hant­verk och de­sign kom­mer vi att se de närms­ta åren?

– Jag tror att hant­verk och de­sign kom­mer att bli mind­re se­pa­re­ra­de från varand­ra. De­sig­nen fort­sät­ter att ta in­tryck från hant­ver­ket som får en hög­re sta­tus och kan ut­veck­las tack va­re nya ma­te­ri­al och tek­ni­ker.

Vil­ka är di­na fa­vo­ri­ter bland di­na verk?

– Jag tyc­ker myc­ket om till ex­em­pel väs­kan och pal­len ”Re­bind”, och bor­det ”Pond” från Blå Sta­tion.

Hur blir di­na verk till?

– Jag har en lång skiss­fas, som även in­ne­hål­ler mo­dell­byg­ge. Men ef­tersom ma­te­ri­al och sam­man­fog­ning­ar är vik­ti­ga för mig, tes­tar jag mig fram in­nan jag hit­tar lös­ning­ar.

NAMN: Mia Cul­lin. ÅL­DER: 45 år. BAK­GRUND: Konst­fack/ In­red­ning och mö­bel­form­giv­ning. BOR: I Stocksund. GÖR: Form­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.