STORSTADSSEMESTER

Stads­puls, shop­ping och in­spi­ra­tion.

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

1

PA­RIS – Ho­tel Emi­le

Vack­ra Pa­ris! En dröm för en my­sig lång­week­end fylld med shop­ping, vin och god mat. Ho­tel Emi­le lig­ger per­fekt be­lä­get i di­strik­tet Ma­ra­is. Fru­kost in­går och du be­fin­ner dig mitt bland my­si­ga shoppingstråk, på be­kvämt gångav­stånd till fa­vo­ri­ten Mer­ci. Mo­der­na rum med en my­sig pa­ri­sisk charm. HEM­SI­DA: ho­te­le­mi­le.com

2

KÖ­PEN­HAMN – SP34

In­spi­re­ran­de Kö­pen­hamn. På la­gom av­stånd för en stor dos de­sign, smak­fullt cu­re­rat av stil­ful­la dans­kar. Som vi kon­sta­te­ra­de vid se­nas­te be­sö­ket. Allt är snyggt. Varen­da bu­tiks­skylt ut­strå­lar stil­käns­la … Ho­tell SP34 är ing­et un­dan­tag. Rum­men är smak­fullt re­no­ve­ra­de med däm­pad färg­sätt­ning och ge­nu­i­na ek­de­tal­jer och de­sign­lös­ning­ar. Badrummen med vitt baska­kel och tvätt­ställs­bänk i be­tong in­spi­re­rar till kom­man­de bad­rums­in­red­ning­ar. HEM­SI­DA: sp34.ho­te­lin­co­pen­ha­gen. net

3

BAR­CE­LO­NA – Prak­tik Ram­b­la

Jag har än­nu in­te be­sökt Bar­ce­lo­na – men ef­ter det­ta ho­tell­tips från min vän An­na (som in­te ba­ra är en mäs­ta­re på att no­sa upp ho­tell med den rät­ta käns­lan ut­an även är bäs­ta re­se­säll­ska­pet) så är Bar­ce­lo­na ett mås­te på min lis­ta. Ho­tell Prak­tik Ram­b­la upp­fyl­ler al­la mi­na högt ställ­da krav på de­sign med ett per­son­ligt an­slag. På det här ho­tel­let hit­tar du fi­na hi­sto­ris­ka in­slag mix­at med en mo­dern in­red­ning. HEM­SI­DA: ho­tel­prak­tikram­b­la.com

4

STOCK­HOLM – Miss Cla­ra

Stock­holms vack­ras­te de­sign­ho­tell. Mo­dern och har­mo­nisk in­red­ning ri­tad av ar­ki­tekt­tri­on Claes­son, Ko­i­visto och Ru­ne. Ren per­fek­tion! HEM­SI­DA: misscla­ra­ho­tel.com

5

PALMA – White Cu­be

Det här är in­te ett ho­tell ut­an en privat lä­gen­het som du kan hy­ra via Ho­me­a­way. En mi­ni­ma­lis­tisk dröm be­lä­gen i den gam­la de­len av Palma. Två av mi­na ti­di­ga­re kol­le­gor har bott här och vits­or­den är idel guld. Ett top­pe­nal­ter­na­tiv för den som öns­kar så­väl stads­puls som sol. HEM­SI­DA: ho­me­a­way. com­vaca­tion-ren­tal/p2041546

Miss Cla­ra. SP34. White Cu­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.