SOL­SE­MES­TER

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

”Ge­men­samt för mi­na öns­ke­res­mål för sol- och som­mar­se­mes­ter är plat­ser och na­tur som jag in­spi­re­ras myc­ket av. Vi­ta kal­ka­de stä­der och blått gre­kiskt hav el­ler det vi­ta ma­gis­ka lju­set över

Got­lands sten­strän­der. To­tal re­kre­a­tion.”

6

MYKONOS – San Gi­or­gio

Min hit­tills bäs­ta se­mes­ter. En vec­kas lyx­igt, krav­lös käns­la i här­ligt in­spi­re­ran­de om­giv­ning på de­sign­ho­tel­let San Gi­or­gio. Här har man lyc­kats ba­lan­se­ra smak­full en­kel­het med rustikt bo­hemchi­ca in­slag. In­spi­ra­tion deluxe med ge­di­gen de­talj­käns­la som gör att man vill ploc­ka med sig in­red­ning­en hem i sin hel­het. Som bonus en per­son­lig och trev­lig service. HEM­SI­DA: san­gi­or­gio-mykonos.com

7

SAN­TO­RI­NI – Sop­hia Sui­tes

Ef­ter att ha följt fo­to­gra­fen Sa­ra Me­di­na Linds Instagram-rap­port från hen­nes vis­tel­se på Sop­hia Lux­u­ry Sui­tes i Gre­kland så ham­nar en se­mes­ter här på topp på dröms­ke­lis­tan. Vack­ra rum med mo­der­na de­sign­klas­si­ker i kom­bi­na­tion med ru­sti­ka in­slag mot de vi­ta put­sa­de ytor­na och en ut­sikt som full­kom­ligt tar an­dan ur en. HEM­SI­DA: sop­hi­a­su­i­tes-san­to­ri­ni. com

8

Fo­le­gand­ros – Ane­mi ho­tel

Än­nu ett Gre­kiskt ho­tell. Här för­förd av rum­mens mi­ni­ma­lis­tiskt vi­ta in­red­ning som känns lyx­igt luf­tig och fräsch. En mot­sva­ran­de mo­dern in­red­ning kan lätt ten­de­ra at få ett kallt kan­tigt ut­tryck. Den sto­ra in­fi­ni­ty­poo­len top­par den lyx­i­ga käns­lan. HEM­SI­DA: ane­mi­ho­tel.gr

9

Got­land – Fa­bri­ken Fu­ril­len

Mitt dröm­res­mål num­mer 1. Jag kan in­te tän­ka mig en mer in­spi­re­ran­de mil­jö än Got­lands kar­ga vy­er. På Fa­bri­ken Fu­ril­len har de verk­li­gen lyc­kats ska­pa en in­red­ning och mil­jö i per­fekt har­mo­ni med den om­gi­van­de na­tu­ren. En­kelt, vac­kert och drömskt. Mås­te dit! HEM­SI­DA: fu­ril­len.com

10

Höga kus­ten – Såg­ver­ket

Mi­na Norr­länds­ka röt­ter läng­tar hem och char­mas av Såg­ver­ket på al­la sätt. Rum­men, om­giv­ning­ar­na, den ge­nu­i­na käns­lan och det var­ma an­sla­get. HEM­SI­DA: sag­ver­ket.se

Fa­bri­ken Fu­ril­len.

Ane­mi ho­tel.

San Gi­or­gio.

Såg­ver­ket.

Sop­hia Sui­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.