Ho­tad till­gång till vat­ten

In­dus­flo­den är livsvik­tig för 270 mil­jo­ner män­ni­skor.

National Geographic (Sweden) - - INNEHÅLL - AV A L I C E A L B I N I A FO­TO AV BRENDAN HOFFMAN

In­dus, som för­ser om­kring 270 mil­jo­ner män­ni­skor med vat­ten, är be­ro­en­de av att gla­ciä­rer i Hi­ma­laya och and­ra bergs­ked­jor vår och som­mar ger ett sta­bilt flö­de av smält­vat­ten. När ett var­ma­re kli­mat från cir­ka år 2050 får gla­ciä­rer­na att krym­pa kom­mer flö­det dock att mins­ka. Det drab­bar mil­jon­tals män­ni­skor och kan le­da till kon­flik­ter mel­lan In­di­en, Pa­kis­tan och Ki­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.