BAK­GRUN­DEN

OM­STÄN­DIG­HE­TER UT­OM VÅR KON­TROLL HAR TVING­AT OSS ISÄR. HUR STÅR VI UT?

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S - – DA­NI­EL STONE

NÄR VÄRL­DEN känns hård är hem­ma ”den plats där ... de mås­te släp­pa in dig”, skrev po­e­ten Ro­bert Frost. I en tid då ett död­ligt vi­rus tving­ar oss till vec­ko­lång själ­vi­so­le­ring har vå­ra hem dock bli­vit myc­ket mer än ba­ra käl­lor till tröst och trygg­het. Vi har gjort om dem till sko­lor och kon­tor, plat­ser för un­der­håll­ning, spän­ning­ar och ir­ri­ta­tion. Om vi kun­de ut­vin­na ener­gi ur tristess, stress och oro skul­le den kun­na an­vän­das för att dri­va he­la pla­ne­ten.

Fo­to­gra­fer run­tom i värl­den har ta­git bil­der av den­na märk­li­ga tid, då vi skiljs åt av väg­gar och föns­ter. Sed­da till­sam­mans får des­sa bil­der oss att fun­de­ra på vad ett hem är. I en värld som hem­söks av co­vid-19 har sva­ret i allt hög­re grad bli­vit ett mått på hur pri­vi­le­gi­e­ra­de vi är. Har du ett hem? Tyc­ker du om att va­ra där? Kän­ner du dig trygg med att du kom­mer att kun­na bo kvar?

Bil­der­na vi­sar ock­så hur oli­ka vi re­a­ge­rar på kri­ser och – än mer av­slö­jan­de

– vad vi an­ser va­ra nöd­vän­digt. Vår ål­der, var vi är och i vis­sa fall vår tro kan på­ver­ka vår grad av oro och käns­la av ut­satt­het. Tänk på det ita­li­ens­ka pa­ret som har satt sig själ­va i ka­ran­tän och på bra­si­li­a­nar­na som går till stran­den för att de kän­ner att de be­hö­ver till­bringa li­te tid ut­om­hus. Tänk på män­ni­skor­na som sak­nar na­tu­ren där de bor i Sydafrika, New York och Ryss­land och går ut på bal­kong­en, brand­ste­gen – ja, vad som helst för att få an­das li­te frisk luft.

Vår räds­la och sjuk­do­men skym­mer per­spek­ti­ven, men det finns trots allt ljus­punk­ter. Vi an­pas­sar oss. Ett tak blir en trä­nings­stu­dio och en vägg blir en duk för skugg­spel. När man tar sig tid att verk­li­gen se ef­ter blir till och med en bu­kett viss­na blom­mor ett konst­verk. Ing­en vet hur länge det­ta kom­mer att på­gå el­ler hur vi kom­mer att ta oss till and­ra si­dan, men ef­tersom vi al­la är skil­da åt kan vi åt­minsto­ne sä­ga att vi gör det till­sam­mans.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA För per­so­ner som re­ser myc­ket, bland dem fo­to­gra­fen Ian Teh, kan hem­ma va­ra många oli­ka plat­ser. Det vik­ti­ga är att ha nä­ra och kä­ra att ri­da ut stor­men med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.