FY­RA TIPS FÖR ATT BYG­GA DIN KO­JA

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

1 HIT­TA DI­NA BÄS­TA TRÄD

Släpp den per­fek­ta rit­ning­en och le­ta istäl­let ef­ter träd som står nä­ra varand­ra så att du kan reg­la och bör­ja sät­ta gol­vet.

2 ÅTERANVÄND FINT GAM­MALT VIRKE

Ju mer spän­nan­de hål och ska­van­ker du har i vir­ket, desto mer även­tyr kan det ska­pa för bar­nen. Dess­utom smäl­ter ko­jan in i trä­det från dag ett.

3 SPIKA PÅ RÄTT SÄTT

Spika in­te i trä­det, då kan det dö. Spika istäl­let i re­geln om lig­ger löst på trä­det. Här är träd med kly­kor i per­fek­ta för att läg­ga re­geln på.

4 ADDERA SPÄN­NING

Addera spän­ning ge­nom en rep­ste­ge som bar­nen kan dra upp när oväl­kom­na gäs­ter när­mar sig ko­jan. El­ler var­för in­te en his­san­ord­ning för att his­sa upp li­te fi­ka?

PROJEKTPLA­NERARE

Vill du kom­ma i gång med ett eget bygg­pro­jekt? Bo­ka tid med vå­ra Projektpla­nerare, de hjäl­per dig med råd och tips kring al­la som­ma­rens pro­jekt. Du träf­far dem i va­ru­hu­set el­ler di­gi­talt.

NY­HET! Nu även di­gi­tal Pro­jekt­pla­ne­ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.