BRÖLLOPSREVANSCHEN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Änt­li­gen kan fyr­barns­fa­mil­jen Strål­man slå sig till ro och an­das ut. För pap­pa An­ton har minst sagt haft en bro­kig NHL-kar­riär fram till suc­cén i Tam­pa Bay Light­ning.

Han och kär­le­ken Jo­han­na har flyt­tat ­in­te mind­re 13 gång­er se­dan de blev ett par – och de­ras bröl­lop 2009 var knap­past det all­ra mest dröm­li­ka. An­ton ­Strål­man byt­tes bort till Cal­ga­ry från ­Toronto den som­ma­ren, men ef­ter att ha ta­git en plats i la­get på cam­pen byt­tes han kort där­ef­ter bort igen – till Co­lum­bus.

Då ha­de pa­ret re­dan två barn ihop, men Jo­han­na an­sågs än­då in­te ha till­räck­ligt star­ka band till An­ton för att få flyt­ta med till USA. Lös­ning­en blev en 20 mi­nu­ter lång ”ce­re­mo­ni” hem­ma i Cal­ga­ry-lä­gen­he­ten, där de ikläd­da helt var­dag­li­ga klä­der för­kla­ra­des gif­ta ut­an att ens den när­mas­te släk­ten viss­te om det.

Men i som­ras – sex år se­na­re – tog An­ton och Jo­han­na re­vansch ge­nom ett nytt, be­tyd­ligt mer stor­sla­get bröl­lop hem­ma i Sve­ri­ge. Tre­rät­tersmid­dag och tårdry­pan­de tal följ­des av li­ve­band och ka­ra­o­ke.

– De­fi­ni­tivt en av de bäs­ta da­gar­na i mitt liv. Ba­ra gläd­je, sä­ger An­ton Strål­man till Tam­pa Bay Ti­mes.

An­ton Strål­man gif­te sig – igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.