MUPPEN PÅ MASKEN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

SEn mål­vakt bär ju en hel del ut­rust­ning och för­u­tom att kva­li­te­ten he­la ti­den för­bätt­ras, är käns­lan att bur­väk­tar­na kan bli mer och mer få­fänga. Som det här med mål­vakts­mas­ker in­te minst – en hel in­du­stri nu­me­ra – och vis­sa stic­ker ut mer än and­ra…

Ste­ve Ma­son i Phi­la­del­p­hia har med­spe­la­re och Fly­ers-le­gen­da­rer om­gjor­da till zom­bi­er som mo­tiv, och Ed­mon­ton-kee­pern Cam Tal­bots mask är själv­ly­san­de och ­in­spi­re­rad av klas­si­ker­fil­men Ghost­bus­ters.

Men frå­gan är om in­te två blå­gu­la mål­vak­ter har fått till de coo­las­te kre­a­tio­ner­na. Ro­bin Leh­ner, Buf­fa­lo-svens­ken, kör en ­de­sign helt och hål­let till de­ath me­tal-ban­det In Fla­mes ära – och Ca­ro­li­nas Ed­die Läck... ja, på hans mask är det fak­tiskt ”The ­Swe­dish Chef” (!) från mup­par­na som har hu­vud­rol­len.

Dess­utom, på bak­si­dan, åter­finns en ­ka­ri­ka­tyr av Läcks gam­le mål­vakt­skol­le­ga från Ca­nucks-ti­den, Ro­ber­to Lu­on­go.

– Det är en li­ten hyll­ning, han tog så ­otro­ligt väl hand om mig un­der åren i Van­cou­ver, vi kom varand­ra väl­digt nä­ra, sä­ger svensk­kee­pern till Sport­bla­det.

Läcks mask.

Leh­ners mask.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.