FRAM­GÅNG

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

San­ning­en lig­ger ju of­ta i de­tal­jer­na. Tit­tar man till ex­em­pel på Filip Fors­bergs roo­ki­e­sä­song ovan­i­från ter den sig som hel­het full­stän­digt fan­tas­tisk. Ser man se­dan till spe­let fram till den 31 de­cem­ber fram­står den så långt som när­mast sen­sa­tio­nell, men grans­kar man ef­ter det i stäl­let den and­ra hal­van av sä­song­en så var den på sin höjd… väl­digt bra. To­talt blev det näm­li­gen 63 po­äng på 82 mat­cher, vil­ka för­de­la­des över 35 po­äng och +25 på de 36 mat­cher som fö­re­gick ny­år och se­dan ge­nom 28 po­äng och –10 på de 46 mat­cher som av­slu­ta­de sä­song­en. Filip Fors­berg hum­mar. – Mot­stån­dar­na har mer koll på en i dag än i bör­jan, och ha­de klart mer koll på en i slu­tet av den se­nas­te ­sä­song­en när vi gick så bra som vi gjor­de. Men spe­lar man med (Ja­mes) Ne­al och (­Mi­ke) Ri­bei­ro så har man mot­stån­dar­nas upp­märk­sam­het oav­sett, så är det ba­ra, sä­ger han.

Hur ytt­rar sig den upp­märk­sam­he­ten?

– De för­sö­ker få en mer ur ba­lans nu, tar till ­li­te fler tjuv­knep. Det är främst sånt man mär­ker av. Men det är ba­ra att gil­la lä­get.

Ja, Filip Fors­berg får nog vän­ja sig, för är man den he­tas­te spe­la­ren i förs­ta­ked­jan i ett av he­la li­gans mest spän­nan­de lag kom­mer man att va­ra en mål­tav­la i al­la mat­cher. För­ra sä­song­en blev Nash­vil­le trea i den er­känt skick­li­ga väst­ra kon­fe­ren­sen, trots sex av­slu­tan­de för­lus­ter i grundse­ri­en, in­nan man åk­te på res­pass med 2–4 i mat­cher i förs­ta slut­spelsom­gång­en mot bli­van­de mäs­tar­na Chi­ca­go. Och den här sä­song­en har man öpp­nat star­ka­re än hur se­ri­e­spe­let stäng­des ner se­nast.

När vi pra­tar med Filip Fors­berg be­fin­ner han sig på ho­tel­let i New York, ef­ter mat­chen mot New Jer­sey i den tred­je om­gång­en och strax in­för mö­tet med Is­lan­ders i den fjär­de, och Pre­da­tors har så långt gått rent och Fors­berg själv har gjort ett mål och en as­sist. Han skrat­tar och sä­ger:

– Vi har bör­jat rik­tigt bra. Har tre ra­ka seg­rar och det får man för­stås va­ra nöjd med.

Din egen till­va­ro. Hur skil­jer den sig nu mot till ex­em­pel för ett år se­dan?

– Jag kän­ner mer press på mig i dag. Mer press från lag­kom­pi­sar, me­dia och al­la öv­ri­ga, men det är ba­ra att kö­ra på.

Har du satt någ­ra per­son­li­ga mål? Tän­ker man så?

– Nja, det är svårt. Man kan in­te läg­ga po­äng­mål, det kom­mer all­tid i and­ra hand. Som lag vill vi ta näs­ta steg och ta oss he­la vägen. Ta oss till slut­spel och ut­ma­na och kan jag ba­ra va­ra en bi­dra­gan­de or­sak till det… Det går in­te ha­ka upp sig på att gö­ra si och så många mål, för då lå­ser det sig än­då. Jag vill ba­ra bi­dra till att vi vin­ner mat­cher, det räc­ker gott för mig.

Text: Johan Lin­der­stam Foto: Jim­my Wixtröm

Någ­ra knac­kar för­sik­tigt på dör­ren, and­ra lir­kar på lå­set un­der fle­ra­år. sto­ra Filip Fors­berg, 21? Han for­ce­ra­de al­la hin­der till det ge­nom­brot­tet i NHL re­dan un­der sin roo­ki­e­sä­song och står i dag på bar­ri­ka­der­na som svensk hoc­keys näs­ta of­fen­si­va...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.