”VET VAD SOM KRÄVS FÖR ATT GÅ HE­LA VÄGEN”

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Per Bjur­man

För oss som följt ho­nom se­dan star­ten känns det näs­tan li­te overk­ligt att det hun­nit gå så lång tid, men Hen­rik Lun­dqvist har allt­så till­bring­at mer än ett de­cen­ni­um i NHL:s gla­mo­rö­sa strål­kas­tarsken vid det här la­get.

Fak­tum är att ba­ra fy­ra svens­kar som fort­fa­ran­de är ak­ti­va spe­la­de i li­gan när han de­bu­te­ra­de sä­song­en 2005-2006 .

Da­ni­el Se­din, Hen­rik Se­din, Hen­rik Zet­ter­berg och Niklas Kron­wall.

Yt­ter­li­ga­re en kvar­tett lands­män – Alex Steen, Jo­han Fran­zén, Loui Eriks­son och Nick­las Gross­mann – kom till Nor­da­me­ri­ka sam­ti­digt, men ni häng­er med i den lätt frap­pe­ran­de tan­ke­gång­en:

”Kung Hen­rik” – som New York-me­dia bör­ja­de kal­la ho­nom re­dan ef­ter de förs­ta av de sam­man­lagt 731 mat­cher han vak­tat kas­sen åt Rang­ers – är nu­mer en av de verk­li­ga NHL-ve­te­ra­ner­na med blå­gult pass.

– Ja, tio år... jag vet in­te vad jag ska sä­ga. Trots att det gått så lång tid tyc­ker jag fort­fa­ran­de att det är li­ka ro­ligt. När sä­song­er­na tar slut är det skönt att ba­ra få va­ra le­dig ett tag, men rätt snart bör­jar jag sak­na allti­hop med mat­cher och trä­ning­ar och re­sor och är rik­tigt upp­spelt över att det dra­git igång igen nu, sä­ger den 33-åri­ge su­per­stjär­nan och fort­sät­ter:

– De gång­er jag tän­ker till­ba­ka kän­ner jag fram­förallt tack­sam­het över allt jag fått va­ra med om. Det har hänt otro­ligt myc­ket un­der det här de­cen­ni­et, jag har fi­na min­nen.

Jo, det finns en del bling­bling på den lun­dqvist­ska me­rit­lis­tan.

Har tap­pat ton­gi­van­de pjä­ser

Han har spe­lat Stan­ley Cup-fi­nal och vun­nit ett helt kop­pel in­fer­na­lis­ka Ga­me 7-thril­lers, be­lö­nats med Ve­zi­na Trop­hy, va­rit med i All Star-mat­cher och Win­ter Clas­sics, spe­lat gi­tarr med John McEn­roe och sut­tit i Da­vid Let­ter­mans sof­fa. Till ex­em­pel. Det är ba­ra själ­va kro­nan på ver­ket som sak­nas. Den ul­ti­ma­ta höjd­punk­ten. Det allt går ut på för hoc­keyns sto­ra. Stan­ley Cup-ti­teln. Men den här sä­song­en är det me­ning­en att Rang­ers ska sam­la sig till den slut­li­ga pus­hen upp mot de sa­li­gas hem­vist.

– Ja, vi har va­rit nä­ra och no­sat någ­ra gång­er och vill verk­li­gen vin­na nu. Det är ut­an tve­kan mål­sätt­ning­en, klar­gör ”Hen­ke”.

– Sam­ti­digt är det ing­et man ska tän­ka på nu, det är så av­läg­set. Un­der cam­pen kan man fun­de­ra över att... ja, det är det slut­gil­ti­ga må­let. Men när den rik­ti­ga sä­song­en bör­jar är det vik­tigt att släp­pa det och fo­ku­se­ra på den upp­gift man har fram­för sig. Nu är det in­led­ning­en, och mat­cher­na den när­mas­te ti­den, som krä­ver all upp­märk­sam­het. Lun­dqvist dep­par i Staples Cen­ter ef­ter att LA Kings av­gjort Stan­ley Cup-fi­na­len 2014.

Han kän­ner sig dock över­ty­gad om att ka­pa­ci­te­ten för en ”cup run” fort­fa­ran­de finns i la­get – trots att ton­gi­van­de pjä­ser som Mar­tin St. Lou­is och Carl Ha­ge­lin för­svun­nit.

– Stom­men är än­då kvar, vi har ett gäng bra kil­lar som va­rit med länge och är hung­ri­ga och vet vad som krävs för att gå he­la vägen. På sam­ma gång har vi fått in nya för­må­gor som ta­git för sig bra un­der för­sä­song­en. Jag tyc­ker det ser klart lo­van­de ut, me­nar ers mål­vakts­ma­je­stät.

Tving­a­des vi­la i två må­na­der

– Men det blir in­te lätt. Fle­ra av kon­kur­ren­ter­na har för­stärkt si­na trup­per or­dent­ligt, till ex­em­pel Pitts­burgh. Vi är med­vet­na om det och för­står att det kom­mer att krä­vas ett oer­hört jobb.

I ba­lans­räk­ning­en mås­te man ock­så väga in det fak­tum att ”Blueshirts” spe­lat ex­tremt myc­ket hoc­key de se­nas­te åren och den sor­tens bräns­le­för­bruk­ning har skör­dat of­fer förr, nu se­nast Los Ang­e­les Kings.

Men den aspek­ten oro­ar in­te Lun­dqvist.

– Det är upp till oss i la­get. Om vi stäl­ler till­räck­ligt höga krav på varand­ra och på oss själ­va ska det in­te va­ra nå­got pro­blem. Som sagt, vi har myc­ket hårt jobb fram­för oss men al­la vet vad som krävs.

Själv fick han, högst ofri­vil­ligt, två må­na­ders ex­tra­vi­la un­der fjol­års­sä­song­en på grund av den otäc­ka hals­ska­dan i ja­nu­a­ri – och det fanns de som såg det som en väl­sig­nel­se i för­kläd­nad, då ar­bets­häs­ten från Gö­te­borg rim­li­gen skul­le ha mer ener­gi än van- ligt lag­rad vid slut­spels­star­ten.

Med fa­cit i hand tyc­ker han in­te att det gjor­de så stor skill­nad.

– Ef­tersom vi in­te vann var det in­te till­räck­ligt, kon­sta­te­rar han frankt.

– Visst, jag kän­de mig väl­digt fräsch när playoff bör­ja­de, men det gör jag all­tid. Det är så fruk­tans­värt kul att spe­la de mat­cher­na att man får en mas­sa ex­t­ra­e­ner­gi än­då och helst slip­per jag den ty­pen av opla­ne­rad vi­la i fort­sätt­ning­en. Jag vill ju spe­la, det är där­för jag är här. Mål­sätt­ning­en är att stå 60-65 mat­cher i grundse­ri­en, det har vi­sat sig fun­ge­ra bra för mig.

Hyl­lar nye svens­ken

Som nämn­des ovan har Carl Ha­ge­lin läm­nat Rang­ers un­der som­ma­ren, han blev trej­dad till Ana­heim i ju­li, och det be­kla­gar ”Hen­ke”, för de var – och är – go­da vän­ner.

Men i gen­gäld får han säll­skap i om­kläd­nings­rum­met av nya svens­kar­na Vik­tor Stål­berg och Oscar Lind­berg (de ti­on­de och elf­te un­der Lun­dqvist-eran ef­ter Mi­chael Ny­lan­der, Fredrik Sjö­ström, Christi­an Bäck­man, Mar­kus Näslund, An­ders Eriks­son, Tim Erix­on, Ha­ge­lin, An­ton Strål­man och Jesper Fast) och det ser han som desto ro­li­ga­re.

– Ja, det är kul att ha dem här. De har va­rit bra un­der in­led­ning­en av sä­song­en ock­så. Stål­berg im­po­ne­rar med sin speed och sitt fy­sis­ka spel, det gil­lar jag att se. Och Oscar, som va­rit nä­ra la­get i fle­ra år, har verk­li­gen ta­git ett stort steg i ut­veck­ling­en. Jag tror de kom­mer bli sto­ra till­gång­ar, bäg­ge två.

Vik­ti­gast är dock han som va­rit längst i la­get – och i NHL.

Hen­rik Lun­dqvist själv.

Det är han som har nyc­keln till de paradisets por­tar Rang­ers gett sig sjut­ton på att de ska öpp­na i år.

Fo­to: AP

Fo­to: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.