”JAG KÄN­NER MIG BE­KVÄM. DET

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Un­ge­fär en gång i var­je ge­ne­ra­tion föds en stjär­na som for­mas till ett fe­no­men som får he­la hoc­key­värl­den att stan­na upp en stund. En Gor­die Ho­we, en Bob­by Orr, en Bob­by Hull el­ler, säg, en Sid­ney Cros­by. Un­der en kort pe­ri­od föd­des för­vis­so tre in­om lop­pet av någ­ra år, som med Way­ne Gretzky, Mark Mes­si­er och Ma­rio Le­mi­eux, men det är nog un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln.

Just i år står ju i och för sig även den upp­haus­sa­de ame­ri­ka­nen Jack Eichel pre­cis bakom trös­keln till den NHL-de­but där han ome­del­bart gjor­de Buf­fa­los en­da mål i 1–3-för­lus­ten mot Ot­ta­wa, men om han va­rit li­ka upp­skri­ven som Con­nor McDa­vid?

In­te då. Frå­gan är sna­ra­re om nå­gon i he­la hoc­key­histo­ri­en egent­li­gen haft ett så stort för­hands­tryck på sig som den 18-åri­ge ka­na­den­sa­ren, och det är gi­vet­vis ett fak­tum som bott­nar i den värld vi le­ver i i dag. Al­la har en mo­bil­te­le­fon, hy­pen fro­das och in­te en en­da med ba­ra ett mik­ro­sko­piskt in­tres­se av NHL har kun­nat und­vi­ka att lä­sa nå­got om den­ne Con­nor McDa­vid. In­tres­set har ju hel­ler in­te bli­vit mind­re av att en dig­ni­tet som Way­ne Gretzky själv nyss sa­de:

– Con­nor är en stör­re ta­lang än Sid­ney Cros­by. Jäm­fört med mig? Jag ha­de det åt­minsto­ne myc­ket be­hag­li­ga­re när jag var i sam­ma ål­der. Pres­sen på Con­nor är så otro­ligt myc­ket stör­re.

168 po­äng på 62 mat­cher

Ja, frå­gan är ju om egent­li­gen nå­gon an­nan än just Sid­ney Cros­by, som gjor­de 102 po­äng un­der sin roo­ki­e­sä­song i Pitts­burgh för tio år se­dan, kan stäl­la sig i McDa­vids skrid­skor sett till nu­tidskrav och nu­tids­för­hopp­ning­ar och 28-åring­en var­nar lätt för sä­song­en som vän­tar sin unge lands­man:

– Det svå­ras­te kom­mer bli att för­hål­la sig till de kon­stan­ta för­vänt­ning­ar­na, i match ef­ter match. Du åker runt från stad till stad och det är in­te en ty­pisk si­tu­a­tion för en 18-åring och det är in­te helt lätt att ta in allt som på­går runt om­kring en, men med det sagt vet jag att han har väl­digt bra folk runt sig, sä­ger Cros­by och för­kla­rar: – Och han ver­kar ha hu­vu­det på rätt stäl­le. Han kom­mer hit­ta sin väg. För­vänt­ning­ar­na är verk­li­gen enor­ma men han ser ut som en kil­le som kom­mer le­va upp till dem. Det är en väl­digt, väl­digt spe­ci­ell spe­la­re.

Men vad bott­nar då all den­na när­mast bi­sar­ra haus­se i? Tja, den är in­te så jät­tesvår att för­stå om man ba­ra be­grun­dar sta­tisti­ken. Sid­ney Cros­by gjor­de till ex­em­pel 168 po­äng på 62 mat­cher, 2.71 i snitt, sä­song­en han fyll­de 18 och pre­cis in­nan han tog ste­get in i NHL 2005. Con­nor McDa­vid gjor­de i sin tur 120 po­äng på 47 mat­cher, 2.55 i snitt, sä­song­en han fyll­de 18 – den se­nas­te – och pre­cis in­nan han nu tog ste­get in i NHL.

Och två and­ra giv­na draf­tet­tor, Tam­pas Ste­ven Stam­kos (2008) och Is­lan­ders John Tavares (2009) trä­na­de med McDa­vid ti­di­ga­re i som­ras ef­tersom de har sam­ma per­son­li­ga

Way­ne Gretzky.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.