ÄR BA­RA ATT GIL­LA LÄ­GET.”

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­stam@af­ton­bla­det.se

coach i Ga­ry Ro­berts och de fick då bå­da se vad all hy­pe hand­lar om på rik­tigt.

– Hans för­må­ga att läg­ga in en väx­el till i åk­ning­en… Man tror att han åker i högs­ta fart och så plöts­ligt finns det en väx­el till. Jag har ti­di­ga­re ald­rig sett nå­gon åka så bra, sä­ger Tavares och får med­håll av Stam­kos.

– Con­nor är långt fö­re mig när jag var 18. Han är en väl­digt spe­ci­ell ta­lang och när al­la frå­gar sva­rar jag ba­ra att han är på rik­tigt. Han är the re­al de­al. Jag me­nar, du kan se var­för han ha­de ex­cep­tio­nell sta­tus när han gick in i OHL och du kan ta på hy­pen som om­ger ho­nom nu. Den är på rik­tigt, sä­ger den 25-åri­ge skarp­skyt­ten och pe­kar se­dan på sam­ma sak, apro­på vad som im­po­ne­rat på ho­nom mest:

– Skrid­sko­åk­ning­en! Jag har ald­rig sett nå­gon åka skrid­skor så för­ut, så en­kelt och obe­svä­rat. Jag har se­dan ti­di­ga­re åkt till­sam­mans med Sid­ney (Cros­by) och nu har jag åkt till­sam­mans med Con­nor och man in­ser ibland att man ba­ra står och tit­tar på dem när de är på isen. Con­nor är spe­ci­ell. Jag vill egent­li­gen in­te läg­ga för myc­ket press på ho­nom ge­nom att sä­ga sånt, men han har hands­kats med press he­la sitt liv och kom­mer kla­ra sig fint oav­sett vad jag och al­la and­ra sä­ger och för­vän­tar sig.

Ja, för vad sä­ger då den­na sen­sa­tion själv? De rät­ta sa­ker­na, var­je gång och he­la ti­den, men så har Con­nor McDa­vid verk­li­gen hands­kats med press he­la sitt liv ock­så.

Tar upp­stån­del­sen med ro

Han har ge­nom al­la år all­tid va­rit den över­lägs­ne po­äng­ma­ski­nen och ef­ter att ha do­mi­ne­rat så myc­ket och un­der så lång tid fick han 2012 så kal­lad ”ex­cep­tio­nell spe­lar­sta­tus”, den Stam­kos nyss nämn­de, av Ka­na­das hoc­key­för­bund som den tred­je spe­la­ren nå­gon­sin (ef­ter John Tavares 2005 och Aa­ron Ek­blad 2011). McDa­vid fick då an­slu­ta till OHL – On­ta­rio Hoc­key Le­a­gue – re­dan som 15-åring, ett år ti­di­ga­re än van­ligt, och i dag, tre år se­na­re, är han den mest de­ko­re­ra­de OHL-spe­la­ren i histo­ri­en.

Con­nor McDa­vid är helt en­kelt en av de där spe­lar­na som va­rit så över­läg­sen sin om­giv- ning att det lag som haft förs­ta va­let i draf­ten ut­må­lats som en stör­re lot­to­vin­na­re och även att det nu blev det full­stän­digt hoc­key­to­ki­ga men ock­så fram­gångstörs­tan­de Ed­mon­ton som fick jack­pot tycks McDa­vid själv ta he­la upp­stån­del­sen med ro.

Han in­led­de NHL-kar­riä­ren med att do­mi­ne­ra på Ed­mon­tons som­mar­camp och sat­te ef­ter någ­ra om­gång­ar av grundse­ri­en se­dan fart på den på all­var i ett Oi­lers som an­nars fått sli­ta och in­lett sä­song­en med idel för­lus­ter. Ja, Ed­mon­tons en­da, mik­ro­sko­pis­ka, chans att gå till slut­spel re­dan nu kom­mer nog va­ra att McDa­vid li­te ma­giskt ut­veck­las till värl­dens bäs­te i ett huj, men om sta­dens gal­na för­vänt­ning­ar sä­ger han själv ba­ra:

– Det här är helt klart ett an­nat mons­ter, men jag har hands­kats med press och för­vänt­ning­ar un­der väl­digt lång tid. Så det ska in­te va­ra någ­ra stör­re pro­blem, för jag kän­ner mig be­kväm med det.

Foto: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.