”NU BÖR­JAR

De­mon­coachen in­ploc­kad för att fräl­sa Map­le Le­afs

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Kon­tras­ter blir nog in­te myc­ket ­tyd­li­ga­re än just här.

Mi­ke Babcock läm­na­de en klubb han fört till slut­spel tio år i rad – för en som ba­ra gått dit en en­da gång det se­nas­te de­cen­ni­et. Men räc­ker det verk­li­gen med fing­er­topps­käns­lan hos en 52-årig su­per­coach för att väc­ka en kro­niskt un­der­pre­ste­ran­de jät­te som Toronto?

– Vad som hänt här ti­di­ga­re är helt ir­re­le­vant för mig. All­ting bör­jar om nu, sä­ger den nye Map­le Le­afs-trä­na­ren.

För ett ögon­blick ser det ut som det näs­tan all­tid gjort i Joe Lou­is Are­na. Mi­ke Babcock står i ena bå­set i och ger in­struk­tio­ner till spe­lar­na, vid si­dan hål­ler han ett vitt plast­block och bakom sig har han den publik som stöt­tat ho­nom hel­hjär­tat un­der ett drygt de­cen­ni­um.

”För ett ögon­blick” var dock or­den, för zoo­mar man se­dan ba­ra ut sitt blick­fång ser plöts­ligt ingen­ting läng­re ut som det ti­di­ga­re gjort.

Spe­lar­na fram­för Babcock har näm­li­gen ­vi­ta hjäl­mar med blå lönnlöv på si­dor­na och först på and­ra si­dan mitt­lin­jen, i mot­stånd­ar­bå­set, åter­finns Hen­rik Zet­ter­berg och hans lag­kam­ra­ter i Detro­it.

Så hur ham­na­de vi egent­li­gen här, med den 52-åri­ge ka­na­den­sa­ren i Red Wings mot­stånd­ar­bås?

Tja, det räc­ker egent­li­gen med en 60 mi­nu­ter lång ishoc­key­match i den and­ra run­dan av årets grundse­rie för att för­stå var­för On­ta­ri­o­klub­ben lå­tit det gå tvär­drag i bör­sen när de an­ställt just ho­nom. För:

Detro­it–Toronto 4–0.

Men kan ens Mi­ke Babcock la­ga det här se­dan fle­ra år sjun­kan­de ka­na­den­sis­ka skep­pet?

Då­va­ran­de vd:n för Toronto Map­le Le­afs mo­der­bo­lag MLSE, Tim Leiwe­ke, kun­de i vå­ras väl­ja och vra­ka bland per­spek­ti­ven, för de skrek ju al­la sam­ma sak: Nå­got mås­te gö­ras! En bra trä­na­re mås­te an­stäl­las! Nu.

Såg den av­gå­en­de Toronto-pam­pen läng­re till­ba­ka i ti­den ha­de klub­ben ba­ra gått till slut­spel en en­da gång se­dan 2004 och såg han ­ba­ra ett halv­år bak­åt var in­te trös­ten myc­ket stör­re. Då ha­de näm­li­gen Toronto för­lo­rat 40 av sä­song­ens sista 51 (!) mat­cher och en allt mer de­spe­rat fö­re­tags­le­da­re såg till att – fort som fan – kon­tak­ta en ­ka­na­den­sisk de­mon­coach och läg­ga ett åt­ta­års­kon­trakt värt mer än 400 mil­jo­ner kro­nor på bor­det. Den 21 maj pre­sen­te­ra­des han så som ny Toronto-trä­na­re hem­ma i Air Ca­na­da Cent­re till Leiwekes ord:

Babcock un­der Win­ter Clas­sics-mö­tet mot Toronto 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.