ALL­TING OM”

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Jo­han Lin­der­stam

– Mi­ke Babcock är en fe­no­me­nal coach och vi är otro­ligt lyck­ligt lot­ta­de som fått hit ­ho­nom. Som al­la vet var vi in­te de en­da som bjöd på hans tjäns­ter.

Själv sa­de den ti­di­ga­re Detro­it­coachen, som vun­nit en Stan­ley Cup med Detro­it och två OS-guld och ett VM-guld med Ka­na­da:

– Jag kom in­te hit för att ta klub­ben till slut­spel. Jag kom hit för att va­ra in­vol­ve­rad i en pro­cess. Men jag brin­ner för att vin­na och jag nju­ter verk­li­gen av att trä­na ett ka­na­den­siskt lag. För mig är Toronto he­la Ka­na­das lag och vi mås­te sät­ta till­ba­ka Ka­na­da på kar­tan.

Ing­en kan ta ifrån dem att åt­minsto­ne ledartroj­kan im­po­ne­rar. Vå­ren 2014 vär­va­des Bren­dan Sha­na­han som ny klubb­pre­si­dent och ett år drygt år se­na­re ploc­ka­de Toronto först in Babcock som ny hu­vud­trä­na­re och följ­de se­dan upp det med att vär­va New Jer­seys le­gen­da­ris­ke och hi­sto­riskt fram­gångs­ri­ke klubb­chef Lou La­mo­ri­el­lo som ny ge­ne­ral ma­na­ger.

Men ing­en kan hel­ler ge dem att spe­lar­si­dan på nå­got sätt över­ty­gar, fram­för allt ­in­te se­dan man trej­dat af­fisch­nam­net Phil Kes­sel till Pitts­burgh Pen­gu­ins ti­di­ga­re i som­ras. Å and­ra si­dan har in­te Sha­na­han någ­ra stör­re svå­rig­he­ter att för­sva­ra den de­a­len.

– Vi har ska­pat en mas­sa lö­ne­ut­rym­me och flex­i­bi­li­tet för att ska­pa fram­ti­dens Le­afs. Det kom­mer att ta tid.

Det är fram­ti­den som gäl­ler

Det kom­mer ju det, men man har i all är­lig­het fak­tiskt re­dan kom­mit en bit på vägen. AHL-la­get Toronto Mar­li­es är i dag fyllt av ­ta­lang­er att hop­pas på, där­ibland Wil­li­am ­Ny­lan­der och Kaspe­ri Ka­pa­nen. Dess­utom har klub­ben bunkrat upp med he­la tolv val i näs­ta som­mars NHL-draft.

Så ja, man kan ju för­stå att Mi­ke Babcock ser på fram­ti­den med till­för­sikt. Han har trots allt åt­ta år och mer än 400 mil­jo­ner anledningar att gö­ra så, och lå­ter sig in­te dras ner av att ­Toronto när det här går i tryck nol­lats av hans gam­la lag Detro­it och in­lett sä­song­en med tre ra­ka för­lus­ter. I stäl­let sä­ger Babcock:

– Jag är otro­ligt stolt över att coacha Map­le Le­afs. Vi har ett enormt jobb att gö­ra och jag ser fram emot det. Låt oss fixa det här nu! Vi kan pra­ta om det som va­rit, om så-många-år­hit och så-många-år-dit, men det finns ­in­te på min ra­dar. Vad som hänt här ti­di­ga­re är helt ir­re­le­vant för mig. All­ting bör­jar om nu.

Var­je nystart har ju den för­de­len, att vad som hänt ti­di­ga­re spe­lar egent­li­gen ing­en som helst roll. Det är vad som hän­der här­i­från som är vik­tigt och även om he­la den kom­man­de sä­song­en nu blir en för­lust­präg­lad trans­port­sträc­ka så är må­let gi­vet: Att vin­na li­te igen, att vin­na li­te mer, se­dan vin­na he­la ski­ten. El­ler som Bren­dan Sha­na­han ut­tryc­ker det: – Vi är här för att byg­ga ett lag som är bra nog för att vin­na Stan­ley Cup och det finns inga gen­vä­gar dit.

Fo­to: AP, TT, GETTY IMAGES

OH CA­NA­DA!”För mig är Toronto he­la Ka­na­das lag”, för­kla­ra­de Map­le Le­afs nya coach Mi­ke Babcock när han till­träd­de i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.