RE­KORD RED WINGS

SÅ GA­LEN ÄR DETRO­ITS SVIT

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Jo­han Lin­der­stam

Hur man sät­ter en hi­sto­risk be­drift i ett enkla­re sam­man­hang?

Tja, Ot­ta­was 25-åri­ge om­slags­poj­ke till lag­kap­ten Erik Karls­son var till ­ex­em­pel in­te ens född den se­nas­te gång­en Detro­it mis­sa­de ett slut­spel i NHL. Nu har Red Wings allt­så chan­sen att spe­la playoff för 25:e gång­en i rad – den längs­ta i dag le­van­de svi­ten i ame­ri­kansk proff­sid­rott.

– Vi ska gö­ra det här till­sam­mans, sä­ger klub­bens lag­kap­ten Hen­rik

­Zet­ter­berg.

Det är en när­mast fa­sci­ne­ran­de mot­sä­gel­se, egent­li­gen. Värl­dens mest ka­pi­ta­lis­tis­ka land har ju rent sports­ligt värl­dens mest so­ci­a­lis­tis­ka li­ga­sy­stem, där struk­tu­rer med lö­ne­tak och giv­na drafts­ord­ning­ar hand­lar om att de sva­gas­te kon­ti­nu­er­ligt ska få hjälp att växa ikapp de star­ka och att all­ting ska jäm­na ut sig över tid. Så­le­des ska det näs­tan in­te va­ra möj­ligt att som Chi­ca­go vin­na tre Stan­ley Cups ­in­om ­lop­pet av sex sä­song­er, in­te med spelar­trup­per som är helt omöj­li­ga att hål­la in­tak­ta. Men fram­för allt ska det egent­li­gen in­te va­ra möj­ligt att hål­la en läng­re slut­spels­s­vit vid liv, in­te när ba­ra 16 av 30 lag går till playoff var­je år och sy­ste­met ­gag­nar de som mis­sar och straf­far de som ­re­gel­bun­det tar sig fram.

Att gå till slut­spel fem sä­song­er i rad är allt­så en pre­sta­tion, att gö­ra det tio gång­er i streck när­mast en bragd, att gö­ra det tju­go nå­got som bor­de bry­ta mot lo­gi­kens al­la tänk­ba­ra la­gar, så att gö­ra det t-j-u-g-o-f-e-m ra­ka sä­song­er?

Det ska gi­vet­vis in­te va­ra möj­ligt i vår ­mo­der­na och kon­kur­rens­ut­sat­ta tid, men själv bort­skämd med att ha spe­lat slut­spel var­je vår se­dan han flyt­ta­de till USA 2002 har än­då Detro­it Red Wings lag­kap­ten Hen­rik Zet­ter­berg svårt att sät­ta den enor­ma be­drif­ten som finns in­om räck­håll i nå­gon form av sam­man­hang. I stäl­let sä­ger han, li­te lätt ned­to­nat så­där: – Det är helt klart en otro­ligt in­tres­sant ­sä­song som vän­tar. Vi ska gö­ra det här till­sam­mans och ser fram emot ut­ma­ning­en.

Och vad ska han egent­li­gen sä­ga? Kil­len som in­lett den här sä­song­en med ett säl­lan skå­dat po­äng­regn, men som ald­rig ta­git åt sig äran.

El­ler som, för den de­len, ald­rig ta­git ett rik­tigt ti­digt som­mar­lov. Red Wings har ju re­dan gått till smått ma­ka­lö­sa 24 slut­spel i rad, den längs­ta ak­ti­va svi­ten i all stör­re nor­da­me­ri­kansk proff­sid­rott, och USA To­day gjor­de själ­va sitt bäs­ta för att sät­ta färg på den siff­ran när den blev verk­lig­het i vå­ras. Se­dan Detro­it se­ nast mis­sa­de playoff vå­ren 1990 har näm­li­gen…

…an­ta­let mo­bil­te­le­fo­ner i USA ökat från 5 mil­jo­ner till 320 mil­jo­ner. … New York Rang­ers av­ver­kat 13 oli­ka trä­na­re. … Mi­ke Mo­da­no gjort en full NHL-kar­riär på 21 sä­song­er och se­dan ock­så vän­tat nöd­vän­dig tid för att väl­jas in i Hall of Fa­me. … ben­sin­pri­set i USA ökat med 200 pro­cent. … Flo­ri­da mis­sat slut­spel he­la 17 gång­er (och då bil­da­des klub­ben än­då först 1993).

Men mer än nå­got an­nat har man bland an­nat ta­git sig ige­nom trän­ar­by­ten, re­gel­änd­ring­ar, upp­re­pa­de trupp­re­no­ve­ring­ar och in­föran­ de av lö­ne­tak ut­an att tap­pa tak­ten och ut­ma­ning­ar­na för årets upp­la­ga kom­mer på in­tet sätt va­ra mind­re. Spe­la­r­om­sätt­ning­en har för­stås va­rit stor och la­get har fort­satt sin för­yng­rings­pro­cess och ef­ter två trä­nar­se­jou­rer på run­da de­cen­ni­et av Scot­ty Bow­man (1993–2002) och Mi­ke Babcock (2005–2015) med Bar­ry Smith och Da­ve Lewis på ­kort­be­sök dä­re­mel­lan är det nu dess­utom dags för en ny röst i bå­set.

Unga gar­det får dra tungt lass

41-åri­ge Jeff Blas­hill var as­si­ste­ran­de åt Babcock i Detro­it Red Wings 2011/12 in­nan han tog över hu­vud­an­sva­ret för klub­bens AHL-lag Grand Ra­pids och ef­ter tre fram­gångs­ri­ka sä­song­er där Blas­hill skri­vit histo­ria som den mest vinstri­ke Ra­pids-co­achen nå­gon­sin fick han i ju­ni så det sto­ra sta­tusupp­dra­get att ax­la man­teln ef­ter Babcock och det är en ung ut­näm­ning som så här långt mot­ta­gits myc­ket väl hos spe­lar­na.

– Han har gjort ett bra jobb med sin stab där ne­re i Grand Ra­pids och vi i la­get vet ju att, dit han går, där vin­ner han, sä­ger Hen­rik Zet­ter­berg och för­kla­rar se­dan att myc­ket så här långt är sig likt trots coach­by­tet.

– En del gre­jer är an­norlun­da nu, små­gre­jer i trä­ning­en. Men det mesta känns be­kant. Han har ju va­rit här ti­di­ga­re och han har ju ock­så coachat många av de unga spe­lar­na.

Och just bland yng­ling­ar­na sjungs lov­sång­en över trän­ar­by­tet kanske högst. He­la Detro­it Red Wings unga och sam­spel­ta stom­me med Petr Mra­zek, Bren­dan Smith, Jo­a­kim An­ders­son, Tomas Jur­co, Lan­don Fer­ra­ro, Te­e­mu Pulkkinen, Ri­ley She­a­han, Tomas Ta­tar, Lu­ke Glen­de­ning och Gustav Nyquist har spe­lat un­der Jeff Bashill i Grand Ra­pids och ef­ter hans in­struk­tio­ner se­dan ock­så ta­git det per­ma­nen­ta ste­get till NHL och från den lin­jen hörs ba­ra sam­la­de lovord. Och en så­dan som Ja­kub Kindl, som ald­rig kun­de ta sin back­plats i Detro­it för gi­ven un­der Mi­ke Babcock, an­das ock­så ­mor­gon­luft.

– Och när jag ser runt om­kring mig in­ser jag att det in­te ba­ra är jag. Den nya trä­narsta­ben har sin vi­sion och al­la spe­la­re har sam­ma chans. Jag hop­pas få spe­la mer nu och jag ­för­sö­ker ba­ra nju­ta så myc­ket jag kan. Jag har va­rit i klub­ben länge, men det blir än­då som en nystart, sä­ger Kindl.

Klart är att he­la det unga gar­det kom­mer få dra ett tungt lass fram­ö­ver. Även om så Hen­rik Zet­ter­berg fak­tiskt fort­sät­ter ösa in po­äng så fyll­de han än­då 35 år i bör­jan av ok­to­ber och den allt­mer ska­de­skjut­ne ra­dar­part­nern Pa­vel ­Dat­sjuk är i dag 37 och med än­nu en ge­ne­ra­tions­väx­ling på dag­ord­ning­en är det snart dags för spe­la­re som Tomas Ta­tar och Gustav Nyquist att ta över. Och den 26-åri­ge svens­ken, som skrev på ett nytt fy­ra­års­kon­trakt i som­ras och som se­dan in­lett sä­song­en piggt, väl­kom­nar ­ock­så den allt stör­re pres­sen.

– Det är en ut­ma­ning, men jag och ”Tats” vill ha sto­ra rol­ler. Vi har haft fan­tas­tis­ka fö­re­bil­der med Pa­vel och ”Hank” och strä­var ef­ter att bli som de. För­hopp­nings­vis kan vi ta yt­ter­li­ga­re steg dit­åt den här sä­song­en, sä­ger Nyquist.

”Vi är ett lag som kan lyc­kas”

För­hopp­nings­vis kan de det. För som nye co­achen Jeff Blas­hill så nyk­tert kon­sta­te­rar – 24 ra­ka sä­song­er i slut­spel är verk­li­gen fan­tas­tiskt på al­la tänk­ba­ra och otänk­ba­ra sätt och vis, men idrott hand­lar i slutän­dan om att vin­na och ­se­dan man för­lo­ra­de fi­na­len mot Pitts­burgh 2009 har Detro­it in­te nått läng­re än and­ra slut­spels­run­dan och de se­nas­te två åren dess­utom åkt ur di­rekt.

Med det i åtan­ke är det fak­tiskt lätt att glöm­ma bort att slut­spels­s­vi­ten in­ne­hål­ler fy­ra Stan­ley Cup-tit­lar (1997, 1998, 2002, 2008).

Men å and­ra si­dan, om man väl ska vin­na all­ting så får man ju den där 25:e ra­ka slut­spels­plat­sen som en fjä­der i hat­ten på vägen och Jeff Blas­hill tror ock­så att hans Detro­it kan gå he­la vägen. Kons­tigt vo­re för­stås an­nars, det är ju hans jobb som trä­na­re, men det nya Red Wings har ock­så öpp­nat sä­song­en starkt.

– Jag kan NHL bra och det är så otro­ligt svårt att nå top­pen av ber­get, men vi är ett av de lag som fak­tiskt kan lyc­kas. Så jag är otro­ligt fo­ku­se­rad på vad vi mås­te gö­ra för att bli ett av de åt­ta lag i vår kon­fe­rens som går till slut­spel, för om vi verk­li­gen vill vin­na mås­te vi ta oss dit all­ra först, sä­ger Detro­it Red Wings nya trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.