KOL­LA, DET LÖ­NAR IG

Chi­ca­go släp­per stjär­nor för att kla­ra lö­ne­ta­ket – än­då fort­sät­ter man va­ra ett topp­lag

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Jo­nat­han Ekeliw

NHL:s lö­ne­tak har gjort det svårt för klub­bar­na att hål­la sig kvar i top­pen år ef­ter år.

Men Chi­ca­go Black­hawks är det sto­ra un­dan­ta­get.

I som­mar har dock stjärn­la­get än­nu en gång tving­ats mon­te­ra ner de­lar av sitt mäs­t­ar­byg­ge – ef­tersom det blev för bra.

Snac­ka om att Chi­ca­go har hål­lit mäs­tar­klass bå­de på isen och i sty­rel­se­rum­met de se­nas­te åren. Ef­ter ti­teln 2010 låg spelar­bud­ge­ten re­dan klist­rad mot lö­ne­ta­ket – sam­ti­digt som fle­ra hjäl­tar satt på ut­gå­en­de kon­trakt och för­tjä­na­de be­ty­dan­de lö­ne­lyft.

En omöj­lig ek­va­tion, som in­ne­bar att bland and­ra Brian Camp­bell, Dus­tin By­fug­li­en och Andrew Ladd fick läm­na klub­ben.

Trots det lyc­ka­des Black­hawks vin­na även 2013 – men där­ef­ter blev Vik­tor Stål­berg ett av många of­fer för lö­ne­ta­kets be­gräns­ning­ar.

I ju­ni bär­ga­de la­get sen­sa­tio­nellt nog sin tred­je Stan­ley Cup-se­ger på kort tid, vil­ket dock följ­des av nya svå­rig­he­ter med att be­hål­la trup­pen in­takt. Ve­te­ra­nen Pa­trick Sharp, ­på­lit­li­ge John­ny Oduya och lo­van­de snabb­skrin­na­ren Bran­don Saad har al­la mot­vil­ligt tving­ats att bli avytt­ra­de un­der som­ma­ren på grund av lö­ne­ta­ket.

Den hyl­la­de ge­ne­ral ma­na­gern Stan Bow­man har på nå­got sätt lyc­kats for­ma nya väg­vin­nan­de lag sä­song ef­ter sä­song – och vi kan ju fak­tiskt bör­ja ta­la om en mo­dern NHL-­dy­nasti. Men frå­gan är om han kla­rar av det än­nu en gång, nu när så­väl Jo­nat­han To­ews som Pa­trick Ka­nes monsterav­tal vär­da 10,5 mil­jo­ner dol­lar per sä­song bör­jar gäl­la.

De två su­per­stjär­nor­nas kon­trakt upp­tar näs­tan 30 pro­cent av Chi­ca­gos to­ta­la lö­ne­ka­ka, och kom­mer att gö­ra det än­nu svå­ra­re för klub­ben att be­hål­la al­la si­na pus­sel­bi­tar i fram­ti­den.

I som­mar har Bow­man gjort eko­no­miskt klyf­ti­ga drag som att ploc­ka in KHL-­stjär­nor­na Ar­te­mi Pa­na­rin och Vik­tor Tik­ho­nov på ­( i sam­man­hang­et) bil­li­ga av­tal. Men det åter­står att se om de verk­li­gen kan er­sät­ta stjär­nor som Sharp och Saad fullt ut.

– Vi lyc­kas he­la ti­den be­hål­la iden­ti­te­ten och kul­tu­ren i om­kläd­nings­rum­met. Al­la nya spe­la­re lär sig snabbt vad som för­vän­tas av dem, sä­ger To­ews till nhl.com.

Han, lik­som Ka­ne, Niklas Hjal­mars­son, Dun­can Keith och Brent Se­abrook, bil­dar kär­nan som Chi­ca­go väl­jer att sat­sa på och lu­ta sig mot. Bygg­ste­nar­na runt om­kring – vars vär­de höjs i takt med fram­gång­ar­na – är ut­byt­ba­ra.

– Det är en del av NHL:s business, och någon­ting jag tror att al­la spe­la­re för­står och ac­cep­te­rar, sä­ger To­ews.

Fot­not: Lö­ne­tak­sträf­fen är spe­la­rens snitt­lön per ­sä­song över den to­ta­la kon­trakts­pe­ri­o­den. Vis­sa av­tal kan va­ra skriv­na att så att spe­la­ren får mer/mind­re peng­ar i bör­jan/ slu­tet av kon­trak­tet. Där­för är lö­ne­takts­träf­fen, ”snitt lö­nen”, det som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.