”KLART JAG MÅS­TE LE­VA UPP TILL DET”

EF­TER DRÖMKONTRAKTET – NU FÖR­VÄN­TAS KLING­BERG TA SISTA STE­GET

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 - Per Bjur­man

Ing­en som spe­lat så få mat­cher har er­bju­dits ett så stort NHL- kon­trakt som det 23-åri­ge Dal­las­bac­ken John kling­berg skrev på ef­ter sin sen­sa­tio­nel­la roo­kie-sä­song.

– Det är klart att jag kän­ner att jag mås­te le­va upp till det här nu, men jag tän­ker in­te änd­ra någon­ting. Pla­nen är att fort­sät­ta pre­cis som för­ut, sä­ger han.

De­bu­ten äg­de rum först i mit­ten av november och där­för spe­la­de John Kling­berg ba­ra 65 mat­cher un­der sin de­but­sä­song med Dal­las Stars. Men un­der dem hann den 23-åri­ge gö­te­bor­ga­ren gö­ra så starkt in­tryck på klubbled­ning­en med sin hög­klas­si­ga skrid­sko­åk­ning, sin of­fen­si­va kre­a­ti­vi­tet och sin Erik Karls­son-be­släk­ta­de djärv­het att han i vå­ras er­bjöds ett sju­års­kon­trakt värt sam­man­lagt när­ma­re 30 mil­jo­ner dol­lar – i run­da släng­ar 250 mil­jo­ner kro­nor. Som sagt:

Ett så maf­figt kon­trakt har ing­en spe­la­re med så få mat­cher på me­rit­lis­tan haft yn­nes­ten att få skri­va un­der. Nå­gon­sin.

– Men John är en väl­digt spe­ci­ell spe­la­re, ut­rus­tad med en på­hit­tig­het och en upp­sätt­ning fär­dig­he­ter få i li­gan kan mat­cha. Vi räk­nar med att han kom­mer ut­veck­las snabbt och bli en av de sto­ra elit­bac­kar­na, för­kla­ra­de ge­ne­ral ma­na­gern Jim Nill vid sig­ne­rings­till­fäl­let.

Själv var ”Bur­ger”, som han kal­las i Tex­as, av lätt för­stå­e­li­ga skäl, upp­rymd när Sport­bla­det ta­la­de med ho­nom strax ef­teråt.

– Det känns fan­tas­tiskt ro­ligt att de tror så myc­ket på mig. Jag är fram­förallt glad över läng­den på kon­trak­tet. Jag vill ju va­ra i Dal­las och med det här kon­trak­tet vet jag att jag kom­mer va­ra kvar un­der lång tid.

Men nu är det kor­ten-på-bor­det-tajm; de förs­ta av de sju åren har re­dan bör­jat tic­ka på och fan­sen i JR Ewings bred­ben­ta hemstad vill snabbt ha vi­di­me­rat att det var rätt att ge den glad­lyn­te svens­ken så många dol­lar­sed­lar.

Kling­berg – som un­der de där 65 mat­cher- na för­ra vin­tern hann tan­ge­ra Nick­las Lid­ströms mål­re­kord för svens­ka roo­kie-bac­kar med el­va full­träf­far ock­så – ver­kar dock in­te allt­för be­kym­rad av ökan­de krav och för­vänt­ning­ar.

– Allt­så litegrann...det är klart att jag nånstans kän­ner att jag mås­te le­va upp till det här och be­vi­sa att jag för­tjä­nar ett så bra kon­trakt. Sär­skilt när jag nu spe­lat så kort tid i li­gan, sä­ger han.

– Men i förs­ta hand är nog det nog me­dia och fans som fo­ku­se­rar på den aspek­ten. Själv går man ju in­te om­kring och tän­ker på kon­trak­tet på det sät­tet. Jag är ba­ra in­rik­tad på att spe­la så bra som möj­ligt. Jag tän­ker in­te änd­ra någon­ting. Pla­nen är att ba­ra fort­sät­ta på sam­ma sätt och spe­la som jag all­tid gjort.

Han be­fa­rar över­hu­vud­ta­get ing­en re­ak­tion un­der det som bru­kar kal­las ”den svå­ra and­ra sä­song­en”.

– Nej, vad sä­ger man, sån där... ”sop­ho­mo­re slump”, nej det är jag in­te rädd för. Det tuf­fa ­and­ra året kän­ner jag att jag gick ige­nom ­re­dan som yng­re spe­la­re hem­ma i Sve­ri­ge, me­nar han.

– Som sagt, jag tän­ker ba­ra fort­sät­ta som för­ut och gö­ra som jag gjort ti­di­ga­re. Jag är den spe­la­re jag är och det har fun­ge­rat bra hit­tills.

”Har nå­got spän­nan­de på gång”

Det har ju det – och den spe­la­re John är ut­gör re­dan en vik­tig kom­po­nent i det Dal­las­byg­ge många ser som en högst tänk­bar skräll­kan­di­dat i år. Stars var re­dan ifjol det väst­lag som påmin­de mest om do­mi­nan­ta öst­fi­na­lis­ten Tam­pa Bay Ligth­ning – den mo­der­na, of­fen­sivt ag­gres­si­va, tek­niskt driv­na och snab­ba hoc­keyns främs­ta fö­re­trä­da­re – och pro­du­ce­ra­de ock­så näst mest mål i he­la li­gan, ef­ter just Light­ning. Lyc­kas de ta ett steg till i ut­veck­ling­en får kon­kur­ren­ter­na nå­got att bi­ta i, det är helt klart.

– Det känns de­fi­ni­tivt som att vi har nå­got spän­nan­de på gång här, in­stäm­mer ”Bur­ger”.

– Of­fen­sivt är vi verk­li­gen in­te oro­li­ga, om det är nå­got vi vet är det att vi kan gö­ra mål. Re­dan se­dan ti­di­ga­re ha­de vi så­na på­lit­li­ga skyt­te­kung­ar som Ja­mie Benn och Ty­ler ­Se­gu­in och Ja­son Spez­za. Nu får vi dess­utom in Pa­trick Sharp från Chi­ca­go, och så Va­le­ri Nichu­s­kin, som näs­tan känns som ny­kom­ling ef­tersom han gick ska­dad näs­tan he­la fjol­års­sä­song­en. Det är mer de­fen­si­ven vi kän­ner att vi mås­te ta hand om.

Hyl­lar lands­man­nen

Jo, på den punk­ten finns det en del att för­bätt­ra. Sam­ti­digt som de gjor­de fler mål än näs­tan al­la and­ra un­der fjol­å­ret var det ba­ra fy­ra lag som släpp­te in fler.

– Det har vi såklart pra­tat myc­ket om. Det är det vi har fo­kus på, att taj­ta till det bak­åt. Även om vi är star­ka of­fen­sivt tar det li­te på kraf­ter­na att näs­tan stän­digt be­hö­va gö­ra fy­ra-fem mål för att va­ra helt sä­ker på att vin­na.

En an­nan svensk kan va­ra lös­ning­en på det pro­ble­met. John­ny Oduya, är­rad ve­te­ran med två färs­ka Stan­ley Cup-tit­lar un­der bäl­tet, är ju ock­så han Dal­las-stjär­na från och med den här sä­song­en.

– Ja, det tror jag kan be­ty­da väl­digt myc­ket för oss, sä­ger lands­man­nen Kling­berg med em­fas.

– För mig och Pa­trick Ne­meth är det väl­digt stort. Vi ser ju upp till John­ny. Men det tror jag al­la vå­ra bac­kar gör. Han är så lugn och sä­ker och vet vad som krävs, han har va­rit med och vun­nit så myc­ket och kan lä­ra oss and­ra. Jag tror han blir en stor till­gång.

Men det sto­ra fram­tids­hop­pet bland bac­kar­na i The Lo­ne Star Sta­te he­ter Kling­berg.

Det är ba­ra så­da­na som får dröm­kon­trakt re­dan ef­ter 65 spe­la­de mat­cher...

John Kling­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.