”FRYSPIZ­ZA, RÄK­NAS DET SOM ATT LA­GA RIK­TIG MAT?”

MÖT PHIL KES­SEL – STJÄR­NAN SOM UND­VI­KER STRÅL­KAS­TAR­LJU­SET

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Han ser sig själv som ”en helt van­lig kil­le” och vill in­te stic­ka ut från mäng­den.

Jo, tack. Vid förs­ta an­blic­ken är det en väl­digt träf­fan­de be­skriv­ning.

Sam­ti­digt är histo­ri­en om Phil Kes­sel mer kom­plex än så.

Möt Pitts­burgh Pen­gu­ins nya pro­fil­värv­ning – en myc­ket spe­ci­ell NHL-stjär­na.

Last­bils­chauf­för, ve­te­ri­när el­ler tv-spels­pro­gram­me­ra­re?

När Detro­it Red Wings-blog­gen ”Winging it in Mo­town” bad ic­ke sport­in­tres­se­ra­de per­so­ner att gis­sa vad Phil Kes­sel har för sys­sel­sätt­ning, ut­i­från en bild på ho­nom i ci­vi­la klä­der, spre­ta­de sva­ren åt al­la håll och kan­ter. En högst an­språks­lös och ove­ten­skap­lig li­ten un­der­sök­ning – men den ploc­ka­des än­då upp av så­väl TSN och USA To­day ef­tersom slut­sat­sen kän­des slå­en­de: NHL-stjär­nan per­so­ni­fi­e­rar ”the ave­rage Joe”, en helt van­lig jän­ka­re som skul­le kun­na pyss­la med vil­ket nio-till­fem-jobb som helst.

Och visst, den bil­den har Kes­sel inga pro­blem att för­li­ka sig med. Han van­trivs med upp­märk­sam­he­ten hoc­keyk­ne­get för med sig. Ut­an­för isen sö­ker sig Pitts­burgh Pen­gu­ins­for­war­den gär­na så långt bort från strål­kas­tar­lju­set som möj­ligt och hål­ler låg pro­fil.

Hans fri­tid be­står in­te säl­lan av helt or­di­nä­ra sa­ker, som att ras­ta hun­den, slap­pa i tv-sof­fan och kä­ka snabb­mat.

– Bur­ri­tos! Det är en fa­vo­rit. Och glass, al­la gil­lar ju glass, sä­ger Kes­sel och ly­ser upp i en in­ter­vju med den ka­na­den­sis­ka tv-ka­na­len Sportsnet.

– Fryspiz­za! Räk­nas det som att la­ga egen mat?

Han sam­man­fat­tar sin för­hål­lan­de­vis okom­pli­ce­ra­de livs­stil på Twit­ter, i be­skriv­ning­en till sitt of­fi­ci­el­la kon­to:

”Skön snub­be, gör så gott jag kan, äls­kar hoc­key.”

Phil Kes­sel kom­mer dock in­te från en helt or­di­när fa­milj. Hans pap­pa, Phil Sr, var quar­ter­back på col­lege och draf­ta­des av NFL-klub­ben Washing­ton Red­skins. Mam­ma Kathy syss­la­de med friidrott och var även hon en fram­stå­en­de at­let un­der skol­ti­den.

Små­sys­ko­nen? Ja, så­väl bror­san Bla­ke som syr­ran Aman­da har ta­git sig långt in­om hoc­keyn. Bla­ke – stor­växt back – spe­lar just nu i den fins­ka li­gan, me­dan puckskick­li­ga Aman­da hann vin­na OS-sil­ver med USA i Sotji in­nan hjärn­skak­ning­ar sat­te stopp för kar­riä­ren.

”Märk­tes att han var vind­snabb”

Re­dan som pojk­spe­la­re ran­ka­des den älds­te so­nen enormt högt, och det stod ti­digt klart att ame­ri­kansk hoc­key ha­de en su­per­ta­lang på gång. Sä­song­en 2001/2002, när Kes­sel var 14 år, sva­ra­de han för in­te mind­re än 186 mål på 86 mat­cher. Då spe­la­de skarp­skyt­ten för ju­ni­or­la­get Ma­di­son Ca­pi­tols med en av de sto­ra ”Mi­rac­le on ice”-le­gen­da­rer­na som trä­na­re, Bob Su­ter.

– Det märk­tes di­rekt att Phil var vind­snabb jäm­fört med de and­ra kil­lar­na. Han föd­des som mål­skytt, har Su­ter, som ef­ter en hjärt­at­tack tra­giskt av­led i ju­ni­or­la­gets hem­maa­re­na i fjol, sagt om Kes­sel.

Phil är jämn­å­rig med en viss Sid­ney Cros­by, bå­da föd­da 1987, och långt upp i ton­å­ren drogs pa­ral­lel­ler mel­lan jät­te­löf­te­na. Men se­dan hän­de någon­ting. Cros­by val­des som gi- ven et­ta i NHL-draf­ten 2005, av Pitts­burgh Pen­gu­ins. Kes­sel, som är född i ok­to­ber och där­med in­te var till­gäng­lig för­rän ett år se­na­re, fick vän­ta desto läng­re och blev ting­ad först som num­mer fem ­to­talt, av Boston Bru­ins.

An­led­ning­en var dels att han kom från en miss­lyc­kad sä­song sett till de sky­höga po­äng­för­vänt­ning­ar­na, dels (och kanske fram­för allt) pro­ble­men som ha­de upp­da­gats ut­an­för isen.

Skip­pa­de gym­met

Den unge ame­ri­ka­nen fick ett ryk­te om sig att va­ra lat, blyg och ego­is­tisk. När ESPN Ma­ga­zi­ne gavs chan­sen att föl­ja med Co­lum­bus Blue Jackets bakom ku­lis­ser­na un­der just den där draft­vec­kan fram­kom det med all önsk­värd tyd­lig­het att NHL-la­gen oro­a­des över Kes­sels ka­rak­tär.

– Lag­kam­ra­ter, ut­brast Co­lum­bus-re­pre­sen­tan­ten Dan Boyd i klub­bens en­skil­da in­ter­vju med spe­la­ren in­för draf­ten. – Lag­kam­ra­ter… Phil blev tyst och stir­ra­de oför­stå­en­de ner i gol­vet.

– Du vet väl vad jag me­nar? Äh, du fat­tar vad jag syf­tar på, fort­sat­te Boyd. Åter tyst­nad. Av ju­ni­or­lands­lagskol­le­gan Jack John­son ha­de Kes­sel kal­lats för ”en skit­stö­vel” och det var ba­ra ett av fle­ra mind­re smick­ran­de om­dö­men som gjor­de scou­ter­na tvek­sam­ma.

– Jag har inga pro­blem med mi­na lag­kam­ra­ter. Och jag har inga pro­blem med Jack John­son, sva­ra­de till slut den lo­van­de målspru­tan, och så myc­ket mer än så led­de in­te den spän­da ut­fråg­ning­en till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.