SVENS­KAR

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

39 JESPER FAST

Ål­der: 23. Po­si­tion: For­ward. Klubb: New York Rang­ers. NHL-fa­cit i fjol: 14 po­äng (6+ 8) på 58 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: HV71.

Rang­ers-co­achen Alain Vig­neault har många stör­re stjär­nor till sitt för­fo­gan­de, men det finns näs­tan ing­en han ta­lar sig var­ma­re för än ”Quic­kie”. Han äls­kar Näs­sjö-so­nens out­trött­li­ga slit, ett­rigt fy­sis­ka spel och för­må­ga att ta rätt be­slut i al­la mo­ment.

38 ELI­AS LINDHOLM

Ål­der: 20. Po­si­tion: Cen­ter/for­ward. Klubb: Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes. NHL-fa­cit i fjol: 39 po­äng (17+22) på 81 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Brynäs.

No­mi­ne­ra­des till årets roo­kie i SHL in­nan han draf­ta­des högt av Ca­ro­li­na 2013. Tog di­rekt en plats i värl­dens bäs­ta li­ga och får, blott 20 år ung, re­dan för­tro­en­de som en av Hur­ri­ca­nes topp­for­wards. Lindholm är en två­vägs­spe­la­re med spek­ta­ku­lä­ra of­fen­si­va verk­tyg – och for­tät­ter att ut­veck­las i sta­dig takt. Men än så länge li­te ojämn i po­äng­pro­duk­tio­nen.

37 ADAM LARS­SON

Ål­der: 22. Po­si­tion: Back. Klubb: New Jer­sey De­vils. NHL-fa­cit i fjol: 24 po­äng (3 + 21) på 64 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Skel­l­ef­teå.

Så fort Scott Ste­vens tog över be­fä­let ef­ter den osmi­di­ge Pe­te DeBo­er fick den ma­je­stä­tis­ke re­sen från Väs­ter­bot­ten änt­li­gen kon­ti­nu­er­ligt för­tro­en­de och blev re­gel­rätt dy­na­mo på De­vils blå­lin­je. Nye co­achen John Hy­nes ver­kar ock­så för­tjust, så här är fram­ti­den ljus.

36 JHO­NAS EN­ROTH

Ål­der: 27. Po­si­tion: Mål­vakt. Klubb: Los Ang­e­les Kings. NHL-fa­cit i fjol: 90,4 i rädd­nings­pro­cent (3,07 in­släpp­ta mål/match) på 50 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Sö­der­täl­je.

Är en av NHL:s kor­tas­te mål­vak­ter, men kom­pen­se­rar sin ringa stor­lek med fan­tas­tis­ka re­flex­er, grym rör­lig­het och fin­sli­pad tek­nik. Gjor­de fle­ra lo­van­de sä­song­er som back­up i Buf­fa­lo, men tog in­te rik­tigt chan­sen när Dal­las byt­te till sig ho­nom för­ra vin­tern. Nu bör­jar En­roth om på ny ku­la igen och age­rar andra­fi­ol till Jo­nat­han Quick i re­vansch­sug­na Los Ang­e­les Kings. Den för­re SSK-kee­pern har fått en stäm­pel i li­gan som straff­ex­pert, ska tilläg­gas.

35 JO­NAT­HAN ERICSSON

Ål­der: 31. Po­si­tion: Back. Klubb: Detro­it Red Wings NHL-fa­cit i fjol: 15 po­äng (3+12) på 82 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Sö­der­täl­je.

Det finns de som tyc­ker att ”Big E” bor­de kun­na va­ra en stör­re till­gång of­fen­sivt, men hans roll är i dag strikt de­fen­siv och i den ex­cel­le­rar han. Stor och stark och dess­utom elak om det be­hövs, vil­ket det of­ta gör i ett an­nars rätt snällt lag.

34 MI­KAEL BACKLUND

Ål­der: 26. Po­si­tion: Cen­ter. Klubb: Cal­ga­ry Fla­mes. NHL-fa­cit i fjol: 27 po­äng (10+17) på 52 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Väs­terås.

Åk­te över till Nor­da­me­ri­ka re­dan 2009 och har kanske gått li­te un­der ra­darn se­dan dess. Backlund be­sit­ter så­väl ett vasst skott som fint spel­sin­ne, men har an­ta­git en li­te mer de­fen­siv cen­ter­roll i NHL. Och det har gett ho­nom mer och mer för­tro­en­de i Cal­ga­ry, där han i vis­sa tä­ta slut­spels­mat­cher i vå­ras fick mest i istid av al­la for­wards i la­get. Strå­lan­de skrid­sko­å­ka­re.

33 MARCUS JO­HANS­SON

Ål­der: 25. Po­si­tion: For­ward. Klubb: Washing­ton Ca­pi­tals. NHL-fa­cit i fjol: 47 po­äng (20+27) på 82 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Fär­je­stad (Karlsko­ga un­der lock­ou­ten 2013).

Har tvek­löst fle­ra fi­na kva­li­te­ter, som den där rap­pa skrid­sko­åk­ning­en, kre­a­ti­vi­te­ten med puc­ken och ar­bets­mo­ra­len över he­la ba­nan. Än­då har han in­te nå­gon tyd­lig roll i Ca­pi­tals, och kon­trakts­för­hand­ling­ar­na i som­ras gick så långt som till skil­je­dom­stol. Glän­ser titt som tätt, men kan ock­så va­ra li­te för ano­nym.

32 ALEX­AN­DER ED­LER

Ål­der: 29. Po­si­tion: Back. Klubb: Van­cou­ver Ca­nucks. NHL-fa­cit i fjol: 31 po­äng (8+23) på 74 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Mo­do.

Den la­ko­nis­ke jämt­län­ning­en kom i fjol till­ba­ka starkt ef­ter ett mind­re lyc­kat år un­der John Tor­to­rel­la. Och när allt fun­ge­rar är han en ut­märkt ­all­round-back, skick­lig ex­em­pel­vis i man-mot-man-spel i egen zon och oklan­der­lig som ”quar­ter­back” i PP.

31 MI­KA ZI­BA­NE­JAD Ål­der: 22. Po­si­tion: Cen­ter. Klubb: Ot­ta­wa Se­na­tors. NHL-fa­cit i fjol: 46 po­äng (20+26) på 80 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Djur­går­den.

Vi vän­tar fort­fa­ran­de på det där rik­ti­ga ge­nom­brot­tet, för det bor­de fin­nas än­nu mer po­ten­ti­al här. Har ef­ter en li­te trög start eta­ble­rat sig som andre­cen­ter och gjor­de som Se­na­tors en stark ­and­ra hal­va i fjol. Skrid­skooch spel­skick­lig, och ”di­rekt” i si­na in­stink­ter på ett sätt som bor­de pas­sa i Nor­da­me­ri­ka.

30 JO­HAN FRAN­ZÉN

Ål­der: 34. Po­si­tion: For­ward. Klubb: Detro­it Red Wings. NHL-fa­cit i fjol: 22 po­äng (7+15) på 33 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Lin­kö­ping.

Ska­dor­na har för­stört myc­ket på se­na­re år, men får han ba­ra va­ra hel och frisk är ”The Mu­le” fort­fa­ran­de en sjutu­san till po­wer­for­ward, snudd på omöj­lig att stop­pa un­der frus­tan­de for­ce­ring­ar in mot kas­sen. Han gick in i den här sä­song­en till sy­nes fit for fight men åk­te snabbt på ett nytt bak­slag. Måt­te in­te kar­riä­ren va­ra över!

29 PATRIK BERGLUND

Ål­der: 27. Po­si­tion: Cen­ter. Klubb: St Lou­is Blues. NHL-fa­cit i fjol: 27 po­äng (12+15) på 77 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Väs­terås.

Är re­spek­tin­gi­van­de byggd (192 cen­ti­me­ter, 98 ki­lo) och kom­bi­ne­rar det med käns­li­ga hand­le­der och ett mäk­tigt driv i skrid­sko­åk­ning­en. I sin bäs­ta stun­der har Patrik Berglund vi­sat enorm ka­pa­ci­tet och i spelsti­len näs­tan kun­nat lik­nas li­te vid en Ry­an Getzlaf el­ler Eric Staal. Men nå­gon Getzlaf är han verk­li­gen in­te på kon­ti­nu­er­lig ba­sis, och det sto­ra ge­nom­brot­tet har ef­ter al­la år i Blues fort­fa­ran­de in­te kom­mit.

28 MAT­TI­AS EK­HOLM

Ål­der: 25. Po­si­tion: Back. Klubb: Nashvil­le Pre­da­tors. NHL-fa­cit i fjol: 18 po­äng (7+11) på 80 mat­cher. Se­nas­te klubb i Sve­ri­ge: Brynäs.

”Han var hemsk, full­stän­digt hemsk”, sa då­va­ran­de Nashvil­le­coachen Bar­ry Trotz och skic­ka­de hem Mat­ti­as Ek­holm till Sve­ri­ge 2011. Se­dan dess har dal­ma­sen re­pat sig or­dent­ligt och är nu gju­ten i Pre­da­tors ur­star­ka back­upp­sätt­ning, un­der suc­céträ­na­ren Pe­ter La­vi­o­let­te. Ek­holm lä­ser spe­let väl­digt bra, ut­nytt­jar sin ma­je­stä­tis­ka räck­vidd och kan bi­dra i al­la tre zo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.