MO­DERN KLASSIKER BY­TER SKEP­NAD

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

När Mik­kel­ler Ame­ri­can Dream lan­se­ra­des för sex år se­dan var det ing­en som ana­de hur stor suc­cén skul­le bli. Ge­nom att bryg­ga en ljus la­ger med li­ka myc­ket hum­le som en IPA, in­tro­du­ce­ra­de Mik­kel­ler nå­got helt nytt - den mo­der­na väl­hum­la­de la­gern. En öl som in­spi­re­rat mäng­der av bryg­ge­ri­er och som sat­te stan­dar­den för sti­len. Om det vitt­nar bland an­nat fy­ra guld­me­dal­jer på Stock­holm Be­er & Whis­ky Fes­ti­val. Ef­ter fram­gång­en är det nu dags för för­ny­el­se. Un­der sep­tem­ber och ok­to­ber rul­lar näm­li­gen Ame­ri­can Dream med ett helt nytt ut­se­en­de ut till Sys­tem­bo­la­gets bu­ti­ker. Den nya eti­ket­ten mat­char Mik­kel­lers nu­va­ran­de gra­fis­ka pro­fil och det är konst­nä­ren Keith Sho­re som står för form­giv­ning­en. Och ölet i flas­kan - ja det är pre­cis sam­ma hyl­la­de och pris­be­lön­ta öl som ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.