”AL­LA VIL­LE TA ETT SISTA FAR­VÄL AV OLOF PAL­ME” AV OLOF PAL­ME”

Olof Palme - - Svart På Vitt -

BEGRAVNINGSKORTEGEN, LÖR­DA­GEN DEN 15 MARS 1986

n Tu­sen och åter tu­sen män­ni­skor ha­de ta­git sig ut för att va­ra nä­ra sor­ge­kor­te­gen med Olof Pal­mes kis­ta.

An­ni­ka Bill­ström, se­na­re ­fi­nans­bor­garåd i Stock­holm, var med och drog ka­ta­fal­ken.

– Det jag minns star­kast var att det var så tyst, be­rät­tar hon.

Stock­holm bru­kar va­ra en bull­rig stad, med ljud av bi­lar, bus­sar, män­ni­skor. Lör­da­gen den 15 mars 1986 var det i stäl­let tyst och stil­la. An­ni­ka Bill­ström, som då ar­be­ta­de in­om SSU, So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka ung­doms­för­bun­det, tyck­te att det kän­des som en be­läg­rad stad.

Sor­ge­pro­ces­sio­nen gick från Blå hal­len i Stads­hu­set där be- grav­nings­gäs­ter från 157 na­tio­ner va­rit när­va­ran­de. Den fort­sat­te se­dan fram mot Adolf Fred­riks kyr­ko­gård.

Sak­ta, sak­ta skred den fram. Först en po­lis­bil, följd av sex po­lishäs­tar, en vit främst och fem bru­na, ho­var­na klapp­ra­de mot ga­tan. Där­ef­ter följ­de trum­sla­gar­na med si­na för­stäm­da trum­mor, och en bit ef- ter drogs den rö­da ka­ta­fal­ken med den vi­ta kis­tan, prydd med rö­da ro­sor.

Se­dan kom and­ra del­ta­ga­re, en lång rad svar­ta li­mousi­ner och se­dan fan­bä­ra­re. På av­stånd hör­des kyrk­kloc­kors klang.

Flag­gor från ar­be­tar­rö­rel­sens al­la de­lar kan­ta­de vägen.

Tolv all­var­sam­ma Ssu-are i svar­ta sorg­klä­der, vi­ta hals­du-

kar och rö­da ro­sor i rock­sla­gen tu­ra­des om att dra kis­tan den­na gråa och kal­la dag.

Bred­vid dem po­li­ser kläd­da i långa uni­forms­roc­kar.

För An­ni­ka Bill­ström var det en själv­klar­het att va­ra med när frå­gan ställ­des.

– Då kän­des det som en plikt, men ock­så känslo­mäs­sigt, en vil­ja att bi­dra.

Nu 30 år se­na­re när hon ser bil­den kom­mer min­ne­na tillbaka igen.

– Bil­den ta­lar för sig själv i all­va­rets stund, sä­ger An­ni­ka Bill­ström. Det är svart­vitt men med de rö­da fa­nor­na kan jag tän­ka mig att käns­lan var att al­la vil­le ta ett sista far­väl av Olof Pal­me, det är nå­got som jag ald­rig kom­mer glöm­ma i he­la mitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.