PE­KA­DES UT AV LIS­BET PAL­ME – MEN FRI­A­DES I HOV­RÄT­TEN

Olof Palme - - Teorierna -

Pet­ters­son är den en­da som bli­vit åta­lad för mor­det. Han döm­des i tings­rät­ten, men fri­a­des i hov­rät­ten.

Chris­ter Pet­ters­son var miss­bru­ka­re, dömd för vålds­brott och det är fast­ställt att han rör­de sig i om­rå­det un­der mord­kväl­len. Åta­let mot ho­nom bygg­de till stor del på att Lis­bet Pal­me pe­kat ut ho­nom, en vitt­nes­kon­fron­ta­tion som se­dan un­der­kän­des se­dan det fram­kom­mit att Lis­bet Pal­me fått för­hands­in­for­ma­tion om att po­li­sen gri­pit en miss­bru­ka­re.

Po­li­sen miss­tänk­te att Pet­ters­son ut­fört då­det på upp­drag av Lars Ting­ström, Bomb­man­nen, som bli­vit ne­kat nåd för sitt livs­tids­straff.

Mordut­red­ning­en var un­der 1990-ta­let till stor del in­rik­tad mot Pet­ters­son och ef­ter den fri­an­de ­do­men ar­be­ta­de man för att få till en res­ning i Högs­ta dom­sto­len.

Chris­ter Pet­ters­son av­led 2004 ef­ter att ha ram­lat och sla­git hu­vu­det i mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.