MÖR­DA­DE FOL­KE BER­NA­DOT­TE

Olof Palme - - Teorierna -

Olof Pal­me var en ak­tiv ak­tör för att få till en freds­upp­gö­rel­se i Mel­la­nöstern. Där­för kan det ha fun­nits ett mo­tiv hos si­o­nis­ter­na, en te­o­ri som bland an­nat fram­förts av po­li­ti­kern Per Gart­hon, som me­nar att mor­det ha­de po­li­tis­ka för­tec­ken. Den ju­dis­ka terrorgrup­pen Stern­li- gan ha­de det po­li­tis­ka an­sva­ret för mor­det på svens­ke Fn-med­le­men Fol­ke Ber­na­dot­te 1948. Ber­na­dot­te mör­da­des ­ef­ter att han lagt fram en freds­plan där Je­ru­sa­lem skul­le in­ter­na­tio­na­li­se­ras och in­te va­ra den ju­dis­ka hu­vud­sta­den.

En av Stern­li­gans högs­ta le­da­re, Yitz­hak Sha­mir, blev se­na­re pre­miär­mi­nis­ter för Is­ra­el 1983–1984 och 1986– 1992.

Hans Hol­mér, som led­de Pal­meut­red­ning­en förs­ta året, har be­kräf­tat att man i utred­ning­en sam­ar­be­ta­de med is­ra­e­lis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten Mos­sad – som allt­så kan ha va­rit de som pla­ne­ra­de mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.