DE FORS­TA FORHOREN

n Ha­de han en lång rock och hu­vud­bo­nad el­ler var det hans mör­ka hår som syn­tes? Sprang han hal­tan­de el­ler med späns­ti­ga steg? n Trots att över tju­go per­so­ner såg gär­nings­man­nen på Svea­vä­gen fanns ing­en sam­stäm­mig bild. n Så här sa vitt­ne­na i de förs­ta fö

Olof Palme - - Innehåll -

8

STIG Var 20 me­ter från kors­ning­en. n För­hör 1 mars 12.20. Ha­de slu­tat ar­be­tet för kväl­len och ha­de just kom­mit ut på ga­tan när han hör­de vad han först upp­fat­ta­de som en av­gas­smäll. Han såg dock snart att nå­gon låg på mar­ken. Kan in­te be­skri­va mör­da­ren, ser en­dast vitt­net Lars ­stå­en­des på Tun­nel­ga­tan.

11

LJUBISA Job­ba­de i en korv­ki­osk på Svea­vä­gen.

n För­hör 1 mars 04.55. Cir­ka tio me­ter bakom pa­ret Pal­me gick en mans­per­son. Man­nen var en­ligt vitt­net cir­ka 45–50 år, över 180 cm lång, kraf­tigt byggt, fet­lagd och grov. Var klädd i en grå­ak­tig sli­ten tygrock som räck­te ned till knä­höjd. Fick in­tryck av att man­nen var nord­bo då hår­fär­gen var ljust me­le­rad.

6

AN­DERS D Kör­de taxi och ha­de stan­nat för rött ljus.

n För­hör 1 mars 00.20. Ser tre ­per­so­ner, ett par och en man, stå och sam­ta­la med varand­ra i kors­ning­en Svea­vä­gen-tun­nel­ga­tan.

Han hör en kraf­tig smäll. ­An­ders ser hur man­nen som bli­vit be­skju­ten fal­ler om­kull, sam­ti­digt be­ger sig den som av­los­sat skot­tet spring­an­de från plat­sen.

Det en­da som han tyck­te sig mär­ka var att skyt­ten in­te sprang med en yng­re mans vig­het ut­an för­de sig nå­got lång­samt i ste­get.

Av ­man­nens an­sik­te upp­fat­ta­de An­ders in­te någon­ting på grund av att man­nen ­ha­de en hatt långt ner­dra­gen över pan­nan. Han skju­ter ­and­ra skot­tet. Vän­der se­dan åt väns­ter helt om och bör­jar springa in i grän­den.

6

CHAR­LOT­TE Åk­te i bak­sä­tet i An­ders D:s taxi.

n För­hör 3 mars 16.55. Ser när skot­tet av­fy­ras och gär­nings­man­nen hål­ler pi­sto­len, rik­tar med hö­ger hand mot off­ret.

Han skju­ter and­ra skot­tet. Vän­der se­dan åt väns­ter helt om och bör­jar springa in i ­grän­den. Det ser ut som att han har en lång rock på sig.

ANN-CHAR­LOTT

Åk­te i bak­sä­tet 6 i An­ders D:s taxi. n För­hör 3 mars 16.50. Såg att en man föll ihop i sam­band med skott­loss­ning­en. Från plat­sen av­lägs­na­de sig en an­nan man spring­an­de.

En man i 30-40-års­ål­dern.

Hud­fär­gen okänd. Läng­den är okänd ef­tersom Ann-char­lott in­te har någon­ting att jäm­fö­ra med. Knä­lång rock i mörk färg. Hå­ret var rätt så rakt och kort­klippt.

5

LEIF Kör­de bil ome­del­bart bakom An­ders taxi.

n För­hör 1 mars 20.05. Cir­ka 40 år gam­mal, cir­ka 180 cm lång. In­te pluf­sigt tjock, som han ut­tryc­ker det, men kraf­tig hell­re än smal.

Han var mörk­hå­rig och var en­ligt Leif i av­sak­nad av hu­vud­bo­nad. Det sistnämnda är han 99,9 % sä­ker på.

5

JAN A

Satt med i Leifs bil.

n För­hör 1 mars 13.30. Mörk­klädd, lång sladd­rig rock, ­öp­pen, fladd­ran­de, sprang ­smi­digt och var över 180 cm lång. Hann se gär­nings­man­nen springa upp­för Tun­nel­ga­tan. Svart­hå­rig och bar­hu­vad.

4

CA­RI­NA Gick på and­ra si­dan Svea­vä­gen med vä­nin­na.

n För­hör 12 mars 16.00. Ome­del­bart ef­ter and­ra skot­tet tit­ta­de hon dit och såg en kvin­na sit­ta med nå­got i fam­nen samt skri­ka. Är täm­li­gen sä­ker på att ing­en läm­na­de plat­sen för skottdramat, i al­la fall ej spring­an­de, det­ta bor­de hon ha re­a­ge­rat för.

9

AN­DERS B Gick bakom ma­kar­na Pal­me. Såg mor­det nä­ra.

n För­hör 1 mars 02.25. Man­nen som sköt var klädd i en mörk ­el­ler mörk­blå stic­kad mös­sa som var ihoprul­lad ett par gång­er samt ett mörk rock­lik­nan­de

plagg som gick ner till knä­na. Man­nen som sköt för­svin­ner di­rekt in på Tun­nel­ga­tan i lugn takt, ej pa­nikar­tad.

Sam­man­ställ­ning: Kal­le Karls­son. Upp­gif­ter­na häm­ta­de ur boken ”Mord­nat­ten – vitt­ne­nas be­rät­tel­ser” (Blad­h­by­bladh 2016)

3

INGE Satt i en par­ke­rad bil på Tun­nel­ga­tan.

n För­hör 1 mars 09.20. Mörk rock som var läng­re än en jac­ka. Mörk mös­sa och han var läng­re än de and­ra två per­so­ner­na.

Ge­nom hans sätt att rö­ra sig fick Inge en käns­la av att ­man­nen var 30-40 år. Vad jag upp­fat­ta­de så var det en man som var un­der me­del­längd, men han sprang li­te kro­kigt el­ler li­te böjd fram­åt.

YVON­NE Möt­te gär­nings­man­nen på Da­vid Ba­ga­res ga­ta.

n För­hör 2 mars 13.55. Me­dan man­nen sprang för­sök­te han

stop­pa ned el­ler ta ut nå­got ur en väs­ka han bar i väns­ter hand. Man­nen ha­de en mörk rock, tro­li­gen svart, som var upp­knäppt och fladd­ra­de.

Roc­ken var un­ge­fär till knä­höjd. Roc­ken mås­te ha va­rit av nå­got tunt ma­te­ri­al ef­tersom den fladd­ra­de myc­ket. Man­nen var in­te tjock, sna­ra­re satt el­ler grov.

EGON Gick Svea­vä­gen, näs­tan vid Apel­bergs­ga­tan.

n För­hör 1 mars 02.05. ”Vad jag upp­fat­ta­de så var det en man som var un­der me­del­längd, men han sprang li­te kro­kigt ­el­ler li­te böjd fram­åt.

Som jag upp­fat­ta­de det så var han un­der me­del­längd och gans­ka klent byggd el­ler gans­ka smärt i al­la fall. Han rör­de sig smi­digt.”

2

JAN N Kör­de en tax­i­li­mousin på Tun­nel­ga­tan.

n För­hör 1 mars 02.15. Såg en man cir­ka 180 cm, 25–30 år, or­di­när kropps­bygg­nad, mörk­hå­rig. Me­dan man­nen sprang för­sök­te han stop­pa ned el­ler ta ut nå­got ur en väs­ka han bar i väns­ter hand. Man­nen ha­de en mörk rock, tro­li­gen svart, som var upp­knäppt och fladd­ra­de. Han var klädd i en brun skinn­jac­ka, ej ljus, ej mörk.

Man­nen var tro­li­gast ut­län­ning el­ler en myc­ket mörk svensk.

11

LARS Stod på Tun­nel­ga­tan i mör­da­rens flykt­väg.

n För­hör 1 mars 01.15. Man­nen var cir­ka 35–40 år, och var klädd i nå­got mörkt jack­lik­nan­de plagg. Man­nen ha­de nå­got som han tyck­te såg ut som en keps på hu­vu­det.

PER Gick bred­vid sin sys­ter Christi­na på Svea­vä­gen.

n För­hör 27 mars 11.46. ”Jag såg en man då, som sprang upp­för Tun­nel­ga­tan i mörk­ret och det var nå­gon lång kap­pa el­ler rock el­ler jac­ka el­ler någon­ting som sväng­de upp.”

AN­NA Stan­na­de med bi­len, ut­för­de hjärt­kom­pres­sion. n För­hör 1 mars 00.15. Be­skri­ver gär­nings­man­nen som medelålders, mörk och klädd i en tre­fjär­de­dels­lång rock el­ler jac­ka.

1

ULRIKA Går Svea­vä­gen i rikt­ning mot Ser­gels torg.

n För­hör 12 mars 09.09, ”Jag såg hur nå­gon sprang upp i grän­den, men jag hann in­te se hur han såg ut, men att han var mörk­klädd såg jag.”

7

JAN-ÅKE Fär­da­des i bil på Svea­vä­gen, i norr­gå­en­de.

n För­hör 11.30. Nor­mal kropps­bygg­nad och me­del­längd. Iklädd mörk jac­ka sna­ra­re mid­je­mo­dell än tre­kvarts­lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.