”FÖR­SPRÅNG­ET KAN HA VA­RIT NÅ­GON MI­NUT”

Olof Palme - - Svart På Vitt -

PO­LI­SENS PIKETBUSS PÅ SVEA­VÄ­GEN, FRE­DA­GEN DEN 28 FEB­RU­A­RI 1986

n Ba­ra 20 se­kun­der ef­ter att lar­met gått ut kom po­lis­man­nen Kjell Öst­ling fram till mordplatsen. Han var chef för en pi­ket­grupp som låg på rull i Ci­ty den här kväl­len.

– Vi var väl­digt nä­ra att ­gri­pa gär­nings­man­nen re­dan sam­ma kväll, sä­ger han.

Be­sätt­ning­en i pi­ket­bus­sen vid det här till­fäl­let be­stod av Kjell Öst­ling och fem kol­le­gor. Mord på Svea­vä­gen löd det förs­ta lar­met.

Ögon­blic­ket in­nan de kom fram ha­de ett be­fäl kom­mit dit i bil men in­te hun­nit på­bör­ja någ­ra egent­li­ga åt­gär­der. Kjell Öst­lings pik­te­tuss, från Norr­malmspo­li­sens Atur, blev num­mer två.

Mor­doff­ret låg då på trot­to­a­ren, blö­dan­de från både nä­sa och mun. Två för­bi­pas­se­ran­de tje­jer, en av dem en 17-årig sjuk­skö­ters­kestu­dent, ha­de då pre­cis in­lett hjärt-och lung­rädd­ning.

– Hon gjor­de pre­cis som jag själv skul­le ha gjort, be­rät­tar Kjell Öst­ling, som då kun­de in­rik­ta sig på det akut po­li­siä­ra.

– Jag skic­ka­de iväg två ­patrul­ler, fy­ra po­li­ser, att springa ef­ter gär­nings­man­nen upp­för trap­por­na vid Tun­nel­ga­tan. I det här lä­get vet jag in­te vem som är skju­ten, ut­an vi ja­gar en mör­da­re ba­ra. In­struk­tio­nen till patrul­ler­na var att först och främst att titta ef­ter nå­gon som spring­er, be­ter sig kons­tigt, el­ler har va­pen.

När bil­den tas hål­ler han ra­di­o­kon­takt med si­na kol­le­gor.

– För­språng­et kan ha va­rit så li­tet som nå­gon mi­nut.

Am­bu­lan­sen är snart på plats och kör med off­ret till när­be­läg­na Sab­bats­bergs sjuk­hus. Snart står det klart att den skjut­ne är Olof Pal­me, Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter. Och att han är så svårt ska­dad att hans liv in­te går att räd­da.

Den in­le­dan­de mör­dar­jak­ten blir re­sul­tat­lös.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.