LIS­BET PAL­MES FÖRS­TA FÖR­HÖR

KLOC­KAN 15.35 1 MARS 1986

Olof Palme - - Christer -

”Fram­me vid kors­ning­en med Tun­nel­ga­tan hör­de fru Pal­me ’smäl­lar’, san­no­likt två till an­ta­let. De lät in­te som om de kom från nä­ra håll. Hon trod­de att det var ung­do­mar som lek­te med smäl­la­re och vän­de sig mot ma­ken för att kom­men­te­ra sa­ken. I sam­ma ögon­blick sjönk han ihop, kraf­tigt blö­dan­de från bröst och mun.

Fru Pal­me hör­de yt­ter­li­ga­re en smäll sam­ti­digt som hon kän­de hur det ’brän­de’ till på ryg­gen.

Snett bak­i­från såg hon hur en man sprang in på Tun­nel­ga­tan. Han stan­na­de en bit in och vän­de sig om var­ef­ter han fort­sat­te. Nå­gon an­nan la­de hon in­te mär­ke till.

Hon skrek på hjälp och på kort tid sam­la­des fle­ra per­so­ner kring hen­ne och Olof Pal­me och för­sök­te hjäl­pa till på oli­ka sätt.

Man­nen som sprang in på Tun­nel­ga­tan upp­fat­ta­de fru Pal­me som ­va­ran­de i 40-års­ål­dern, ca 180 cm lång och med ’kom­pakt’ kropp med kort hals. Han var mörk med in­te på ett di­rekt syd­ländskt sätt ut­an hå­ret var mer brun­ak­tigt. Han var iklädd en blå, nå­got li­te ’bul­lig’ täck­jac­ka som gick en bit ne­dan­för mid­jan. Han ha­de vi­da­re mör­ka, tro­li­gen grå, byx­or. I öv­rigt la­de fru Pal­me in­te mär­ke till någ­ra de­tal­jer va­re sig i ut­se­en­de el­ler kläd­sel.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.