LÖGN­EN

Olof Palme - - Christer -

n När Lis­bet Pal­me un­der rät­te­gång­en be­rät­tar om mord­kväl­len sä­ger hon att man­nen ut­an­för De­ko­ri­ma ”ej ha­de mu­stasch”. n I för­hö­ret som hölls med Pet­ters­son den 14 ­de­cem­ber 1988 har han en stor mu­stasch. Då ­häv­da­de han allt­så att han haft mu­stasch oav­bru­tet se­dan 1976. Bil­den här ovan – ta­gen i april 1986 ut­an­för Sig­ge Ce­der­grens kvart på Teg­nér­ga­tan 16 i cen­tral Stock­holm – vi­sar dock att det in­te stäm­mer.

PRO­TO­KOLL FÖRT VID FÖR­HÖR MED CHRIS­TER PET­TERS­SON DEN 14 DE­CEM­BER 1988

Chris­ter till­frå­gas med an­led­ning av att han är vid för­hörs­till­fäl­let för­sedd med mu­stasch, hur för­hål­lan­det var med det­ta den 28 feb­ru­a­ri 1986. Han sä­ger då att han ha­de mu­stasch, li­ka stor som den han har idag och att mu­stasch har han haft oav­bru­tet se­dan 1976.

Fort­sätt­nings­vis på di­rek­ta frå­gor så sä­ger Chris­ter att han är helt sä­ker på att han den 28 feb­ru­a­ri 1986 ha­de mu­stasch. Han har ic­ke haft den­na mu­stasch av­ra­kad.

För­hö­ret av­bryts kloc­kan 13.50 …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.