LIS­BETH PAL­ME

Olof Palme - - Vittnena -

Gick med sin ma­ke Olof Pal­me från bi­o­gra­fen Grand på Svea­vä­gen.

För­hör 1 mars kl 15.35.

n Man­nen som sprang in på Tun­nel­ga­tan upp­fat­ta­de fru Pal­me som va­ran­de i 40-års­ål­dern, cir­ka 180 cm lång och med ”kom­pakt” kropp med kort hals. Han var mörk men in­te på ett di­rekt syd­ländskt sätt ut­an hå­ret var mer brun­ak­tigt.

Han var klädd i en blå nå­got li­te ”bul­lig” täck­jac­ka som gick en bit ne­dan­för mid­jan. Han ha­de vi­da­re mör­ka, tro­li­gen grå byx­or. I öv­rigt la­de fru Pal­me in­te mär­ke till någ­ra de­tal­jer va­re sig i ut­se­en­de el­ler kläd­sel.

För­hör 8 mars 18.05.

n Fru Pal­me öns­kar, ef­ter att ha sett det pub­li­ce­ra­de fo­tot på den miss­tänk­te mör­da­ren (fant­om­bil­den, red. anm.), kom­plet­te­ra sin ti­di­ga­re ut­sa­ga. Hon har även dis­ku­te­rat sa­ken med so­nen Mår­ten Pal­me.

Hon upp­fat­ta­de det som om man­nen som sprang in på Tun­nel­ga­tan ha­de ett nå­got run­da­re, fyl­li­ga­re an­sik­te än det på fo­tot. Dra­gen i öv­rigt, mun och nä­sa, upp­fat­ta­de hon som ra­ka. Den kor­ta ­hal­sen kan kanske för­kla­ras med att han rör­de sig med upp­drag­na ax­lar.

n

För­hör 25 mars kl 9.30.

­Gär­nings­man­nen

har en stir­ran­de blick. Kind­kno­tor­na är lik­som bul­li­ga. Han har vit över­läpp, kort hals, upp­drag­na ax­lar och ett kom­pakt ut­se­en­de. Han bär mörk­blå jac­ka. Den är in­te mid­je­lång, in­te hel­ler väl­digt lång.

För­hör 9 april 16.30

n Då hon se­na­re såg man­nen rö­ra sig gjor­de han ett ”späns­tigt” välträ­nat in­tryck på hen­ne. Be­träf­fan­de even­tu­ell hu­vud­bo­nad var hon in­te hel­ler sä­ker. Han hu­vud gav dock ett cendré-brunt in­tryck. Han var var­ken blond el­ler svart­mus­kig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.