13 Tips för en stress­fri av­färd

Det finns många sätt att få koll på de van­li­gas­te or­sa­ker­na till rö­ran i hal­len. Att stäl­la sa­ker på sin plats så fort du kom­mer in gör in­te ba­ra hal­len trev­lig och till­gäng­lig. Det kom­mer ock­så att gö­ra din av­färd från hu­set till en snab­ba­re och

Ordning & Reda i hemmet - - Hallen -

1

Skor

Om skor­na van­ligt­vis spar­kas av, är tro­ligt­vis in­te ett kom­pli­ce­rat sko­skåp el­ler lå­dor med lock lös­ning­en för dig. Ar­be­ta istäl­let med va­nor­na och pro­va en öp­pen hyl­la el­ler stor korg el­ler lå­da per per­son.

2

Stö­vel­tork

Ett pinn­sys­tem är ett trev­ligt sätt att för­va­ra stöv­lar upp och ner, så de får luft och tor­kas snab­ba­re. Dess­ut­om hål­ler du smut­sen un­der kon­troll.

3

Bra nog Barn går in och ut fle­ra gång­er om da­gen. I en per­fekt värld ha­de skor­na ställts i kor­gar och hyl­lor. Men om må­let är att al­la ska ta av skor­na när de går in är ”till­räck­ligt bra” en at­ti­tyd som hjäl­per myc­ket när sa­ker in­te är per­fek­ta.

4

Kap­por Inga hög­skåp? Oroa dig in­te. Kro­kar på oli­ka höj­der för­dubb­lar vägg­ka­pa­ci­te­ten i sma­la ut­rym­men med be­grän­sat golv­ut­rym­me.

5

Väs­kor och rygg­säc­kar Bar­nens rö­ra bör­jar i för­sko­le­ål­dern och fort­sät­ter i 12 år. Istäl­let för att ha ett över­be­lam­rat golv mon­te­rar du två kro­kar per barn: en låg till rygg­säc­ken och en hög­re, men som än­då går att nå, för jac­kor.

6

Li­vets små nöd­vän­dig­he­ter Mynt, läpp­bal­sam, sol­glas­ögon och hör­lu­rar är lät­ta att hit­ta och re­do att an­vän­da om de lig­ger i ett ge­nom­skin­ligt för­var­ings­sys­tem som häng­er på dör­ren.

7

Vän­li­ga på­min­nel­ser Be­hö­ver du på­min­na en fa­mil­je­med­lem om att läm­na till­ba­ka en bok el­ler att ta med en in­sekts­spray på väg ut? Häng en li­ten dusch­hyl­la på dörr­hand­ta­get. Det är ett trev­ligt stäl­le för fa­mil­jens ”kom ihåg”-sa­ker.

8

Nyc­keln till gläd­je Gör det till en va­na att hänga upp nyc­klar­na på en krok el­ler lägg dem i en skål el­ler ett fat så fort du kom­mer in ge­nom dör­ren. Att ve­ta var di­na nyc­klar är ga­ran­te­rar en stress­fri av­färd. Det är svå­ra­re att kom­ma ut ge­nom dör­ren i tid om di­na nyc­klar göm­mer sig un­der soff­kud­dar­na.

9

Hand­le­kas­se Kas­sar med hand­tag kan hål­las ihop med en kläd­ny­pa el­ler kar­bin­ha­ke, så att de är lät­ta att ta med sig.

10

Djur­ut­rust­ning Hals­band, se­lar och bajs­på­sar är ba­ra någ­ra av sa­ker­na som vå­ra fyr­ben­ta vän­ner har. Mon­te­ra en ”hund­krok”. Fi­na zink­bal­jor är ock­så en trev­lig lös­ning för hund­till­be­hör.

11

Pa­ra­ply­er An­vänd en hög, stå­en­de kas­se el­ler korg som kla­rar av vå­ta pa­ra­ply­er. Det finns ett brett ut­bud av sti­lar som pas­sar al­la in­te­ri­ö­rer. Du kan även an­vän­da en stor vas.

12

Som­ma­roch vin­ter­till­be­hör Be­ho­vet av sol­glas­ögon, sim­glas­ö­gon och vin­ter­klä­der som hands­kar och hals­du­kar byts ut i takt med års­ti­der­na. En för­var­ings­mö­bel som döl­jer sa­ker­na kan va­ra en lös­ning. Du kan ock­så stäl­la in en korg för var­je per­son el­ler typ av till­be­hör.

13

Cyklar

Cyklar för­va­ras of­ta i hal­len i lä­gen­he­ter. Ett bra sätt att spa­ra ut­rym­me och hål­la hel­len snygg är att hänga cy­keln på väg­gen. En fin cy­kel­hyl­la är väl hel­ler in­te fel?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.