Ja och nej för sam­la­re

Ordning & Reda i hemmet - - Hallen -

Sam­ling­ar är li­ka va­ri­e­ran­de och in­tres­san­ta som dess äga­re. De kan va­ra myc­ket el­ler li­te eko­no­miskt vär­da, men det är in­te nöd­vän­digt­vis där det rik­ti­ga vär­det lig­ger. Sam­ling­en kan ha byggts upp un­der en livs­tid el­ler inom någ­ra mi­nu­ter på en auk­ti­on. Men om allt skul­le klas­sas som fa­vo­ri­ter skul­le in­gen­ting va­ra unikt. Be­håll ba­ra de sa­ker som är vär­da sitt pris el­ler an­sträng­ning­en att skaf­fa dem ge­nom att vi­sa upp dem och ta hand dem or­dent­ligt. Ha des­sa tips i åtan­ke när du stä­dar och un­der­hål­ler di­na skat­ter:

Nej. Klam­ra dig in­te fast vid sa­ker i n hopp om att de kom­mer att bli vär­de­ful­la en dag. Nej. Spa­ra in­te sa­ker ba­ra för att n du fått dem i pre­sent.

Nej. Tänk in­te att du mås­te ha al­la n de­lar av en stör­re upp­sätt­ning.

Ja. Be­håll sam­ling­ar som har en n per­son­lig hi­sto­ria och som gör dig lyck­lig. Ja. Ska­pa ett sam­man­hang mel­lan n bil­der på väg­gen ge­nom att ha sam­ma färg på ra­mar­na. Ja. Må­la gal­le­ri­väg­gar i en ne­u­tral n färg. Ja. Be­to­na tex­tur och be­lys­ning n där du stäl­ler ut nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.