10 Su­per­tips för köks­or­ga­ni­se­ring

Ordning & Reda i hemmet - - Köket -

Ac­cep­te­ra de fy­siska för­ut­sätt­ning­ar­na för ditt kök. De går in­te att änd­ra i al­la fall. Des­sa tips kom­mer gö­ra att det du har fun­ge­rar bätt­re.

1

Ro­li­ga för­var­ings­box­ar In­ve­ste­ra i mo­dul­box­ar som pas­sar in­u­ti varand­ra och som tål mik­ro, disk­­ma­skin och frys. Det bäs­ta har ett lock som klic­kar in i loc­ket på de and­ra lå­dor­na och lå­ter sig stap­las sta­digt och tar min­imal plats.

2

Rul­la iväg Ett lås­bord med lås­ba­ra hjul gör att du kan hac­ka och skä­ra ut­an att va­ra rädd för att det rul­lar iväg. När du är klar kan bor­det rul­las in i ett för­råd el­ler skåp och fri­gö­ra golv­y­ta.

3

Gör zo­ner För­va­ra sa­ker i den zon där de ska an­vän­das. Om du har kryd­dor som du an­vän­der of­ta pla­ce­rar du dem nä­ra spi­sen.

4

Kon­sol­bord Om du har ont om bänk­ut­rym­me kan ett smalt kon­sol­bord fun­ge­ra som ett al­ter­na­tiv till en köksö. Det kan ock­så rym­ma lå­dor med torr­va­ror, bric­kor el­ler små köks­ma­ski­ner. Öpp­na hyl­lor un­der gör att du kan för­va­ra vin el­ler grön­saks­kor­gar inom räck­håll.

5

Snur­ra och stap­la Ka­ru­sel­ler, vik­hyl­lor och in­bygg­da vin­hyl­lor ger ut­rym­me för att för­va­ra många oli­ka sa­ker sam­ti­digt som de är syn­li­ga och lätt att ta tag i.

6

Skjut, dra, glid Ut­drag­ba­ra hyl­lor är den ul­ti­ma­ta lös­ning­en, men in­te ett rim­ligt val. Rek­tang­u­lä­ra be­hål­la­re, helst trans­pa­ren­ta, tjä­nar sam­ma syf­te. De är lät­ta att dra ut och gör färs­ka och tor­ra pro­duk­ter syn­li­ga och till­gäng­li­ga. Om nå­got in­te är syn­ligt el­ler lätt att nå är det mind­re tro­ligt att du an­vän­der det.

7

Dju­pa lå­dor Av­sätt en djup lå­da nä­ra spi­sen för ex­tra ol­jor, fo­li­er och bak­plåts­pap­per.

8

Mag­net­lis­ter En mag­net­list till kni­var tar ba­ra upp vägg­plats, hind­rar kni­var­na från att bli slöa och fri­gör vär­de­full plats på köks­bän­ken.

9

Ver­ti­kalt är syn­ligt Gry­tor, pan­nor, köks­hand­du­kar och gryt­lap­par kan häng­as ver­ti­kalt om du har ont om pla­na ytor. Det finns sta­tiv, stäng­er och ett stort ur­val kro­kar att hänga sa­ker på. Det som för­va­ras ver­ti­kalt är lätt att se och an­vänds of­ta­re.

10

Kamp om plat­sen An­vänd flex­i­bla lå­dav­de­la­re att se­pa­re­ra och or­ga­ni­se­ra sa­ker i lå­dor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.