4 Smar­ta skåp

Ordning & Reda i hemmet - - Köket -

Att by­ta ex­i­ste­ran­de köks­in­red­ning är en dyr af­fär. Om du be­hö­ver mer ut­rym­me tänk på hur du kan få ut det bäs­ta av det du re­dan har.

1

Dra ut: oan­vänt hörn­ut­rym­me Ut­nytt­ja var­je cen­ti­me­ter av svåråt­kom­li­ga hörn­skåp ge­nom att mon­te­ra be­hål­la­re på ut­drag­ba­ra ske­nor (till ex­em­pel käll­sor­te­rings­sy­stem) för bå­de hö­ger och väns­ter hörn.

2

Dörr Luc­kor med topp­gång­järn slår ald­rig i varand­ra och kan va­ra ett bra val för den som stän­digt upp­le­ver att dör­rar­na är i vägen.

3

Brett ut­rym­me Bänk­skå­pen har of­tast in­te nå­gon ver­ti­kal för­var­ings­plats för piz­za­fat, muf­fins­for­mar, skär­brä­dor, plå­tar el­ler stek­pan­nor. Det­ta kan du lö­sa en­kelt ge­nom att sät­ta in av­skil­ja­re i skå­pen. Se­dan kan sa­ker­na stå upp och det är lätt att få ut en åt gång­en.

4

På gol­vet Om du har för li­te skåps­ut­rym­me kan du gö­ra om soc­keln till en grund lå­da. Ut­rym­met är per­fekt för ka­strul­lock, for­mar, fat, grill­red­skap, bric­kor och du­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.