FRÅ­GA DIG SJÄLV 54

Ordning & Reda i hemmet - - Matplatsen -

När vi sor­te­rar och or­ga­ni­se­rar upp­skat­tar al­la li­te mo­ti­va­ti­on och in­spi­ra­ti­on. För att ta re­da på vil­ka mid­dags­sa­ker du be­hö­ver el­ler kan kla­ra dig ut­an – ställ dig själv des­sa frå­gor: Re­pre­sen­te­rar det här fö­re­må­let din nu­va­ran­de smak? När an­vän­de du ett bords­pla­ce­rings­kort el­ler fon­due­­gry­tan se­nast? Det är här ut­tryc­ket ”an­vänd el­ler kas­ta” ska va­ra ditt rens­nings­man­tra.

Är du eu­fo­riskt glad att du an­vän­der el­ler äga det­ta? Om ljus­sta­ken du fått i bröl­lops­gå­van är ful och dess­ut­om drop­par stea­rin på du­ken – var­för be­hål­ler du den? En pre­sent be­hö­ver in­te va­ra en gå­va för li­vet. Ge dig själv gå­van att släp­pa sa­ker som in­te hjäl­per dig få ett vac­kert hem.

Be­hål­ler du den här sa­ken i hopp om att kun­na ge den vi­da­re till ett av di­na barn? Om så är fal­let, har bar­net ut­tryckt in­tres­se för det el­ler ”tving­ar du fram” ett arv? De skö­ra tall­ri­kar­na som en gång var din mor­mors pas­sar nöd­vän­digt­vis in­te in i din dot­ters ur­ba­na livs­stil och mo­der­na lä­gen­het.

Två är för myc­ket! Har du en till el­ler en näs­tan li­ka­dan? Om så är fal­let, hur många be­hö­ver du verk­li­gen? Det är ba­ra bloms­ter­bu­ti­ker som be­hö­ver ha dus­sin­tals va­ser. Be­håll ett par uni­ka va­ser – el­ler vad nu kan va­ra – och gör dig av med res­ten.

Skul­le du kö­pa sam­ma sak idag om den du har var bor­ta? Den jät­te­li­ka tul­pan­va­sen du köp­te på en tul­pan­re­sa till Ne­der­län­der­na har stått ut­an blom­mor på skän­ken i fle­ra år. Det kos­ta­de kan­ske en för­mö­gen­het, men du får in­te till­ba­ka peng­ar­na ge­nom att be­hål­la den. Det är helt okej att er­kän­na ett fel­köp. Lär­dom: gå vi­da­re och släpp ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.