9 Van­li­ga tvätt­ut­ma­ning­ar

Ordning & Reda i hemmet - - Tvätt­stu­gan -

Här är någ­ra idéer som hjäl­per dig att slut­fö­ra upp­gif­ter­na och kla­ra av de van­li­gas­te ut­ma­ning­ar­na vi står in­för i tvätt­stu­gan.

1

Blöt­lägg­ning och fläck­bort­tag­ning Om det in­te finns nå­gon disk­ho i tvätt­stu­gan, ha en plast­bal­ja un­der köks­vas­ken el­ler hand­fa­tet i bad­rum­met för att blöt­läg­ga el­ler be­hand­la fläc­kar i. An­vänd bal­jan för att bä­ra vå­ta klä­der till tvätt­stu­gan ut­an att sö­la ner där hem­ma.

2

Kas­ta det En li­ten sop­tun­na att slänga, fil­ter, skräp och ludd från tork­tum­la­ren i är smart.

3

Or­ga­ni­se­ra till­be­hör Gör om­rå­den på hyl­lor­na för damm­su­gar­på­sar, glöd­lam­por, luft­fil­ter och bat­te­ri­er.

4

Tor­ka en trö­ja Det kan ta lång tid att tor­ka en trö­ja när den mås­te lig­ga plant om den in­te kan häng­tor­ka. An­vänd en hop­fäll­bar tork­ställ­ning med pla­na ytor för att för­kor­ta tork­ti­den och sä­ker­stäl­la bäs­ta möj­li­ga luft-cir­ku­la­ti­on.

5

Ry­kan­de färskt Vägg­mon­te­ra­de stryk­brä­dor kan häng­as bak­om en dörr me­dan en bord­mon­te­rad kan lu­tas mot väg­gen och läg­gas ner vid be­hov. Du kan ock­så hänga en tork­ställ­ning på en vägg el­ler dörr­karm när du in­te an­vän­der den.

6

RSFS – re­pa­re­ra, sy om, fläc­kar, stry­ka Gör eti­ket­ter och fäst dem på kläd­häng­a­re med plagg. Här no­te­rar du vad du ska gö­ra. Till ex­em­pel, på hänga­ren märkt ”re­pa­re­ra” häng­er en skjor­ta med en lapp som sä­ger: ”Hö­ger ärm, man­schett, knapp sak­nas.”

7

Mind­re stryk­ning Mon­te­ra en stång med häng­a­re för att hänga jac­kor och skjor­tor på di­rekt från tvätt­ma­ski­nen. Då hål­ler de sig rynk­fria. Om du ska­kar ut och vi­ker klä­der­na me­dan de är var­ma från tum­la­ren för­hind­rar det ock­så att de blir skrynk­li­ga.

8

Håll re­da på sin­glar­na Kläd­ny­por på en tav­la el­ler ett kläd­streck hål­ler sing­el­strum­pr­na som le­tar ef­ter sin part­ner på plats.

9

Oupp­kla­ra­de mys­te­ri­er Ha en på­se för ”hit­te­gods” där fa­mil­je­med­lem­mar kan häm­ta sa­ker som har för­svun­nit, som sa­ker som de har glömt i si­na fic­kor.

EN­SAM­MA STRUM­POR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.