SKA­PA EN LÄXPLATS

An­vänd hu­vu­det för att se till att din stu­dent ly­ser i sko­lan. Här är någ­ra topp­ran­ka­de idéer för att ska­pa en ide­a­lisk ar­bets­plats hem­ma.

Ordning & Reda i hemmet - - Barn­rummet -

Ar­ki­ve­ra det! En pärm el­ler ett en­kelt ar­kiv or­ga­ni­se­rat ef­ter te­ma gör att ni kan hål­la ord­ning på pro­jekt, läx­or, prov och skol­sa­ker.

Kas­ta det! Ett pap­pers­korg och pap­per­så­ter­vin­ning bred­vid skriv­bor­det på­min­ner ele­ver­na om att kas­ta mat­te­pap­per och onö­di­ga pap­per för att hål­la ar­bets­plat­sen stä­dad.

Plats Se till att ar­bets­plat­sen el­ler skriv­bor­det är minst 76 cm bred – stor nog för da­tor, mus och böc­ker.

Kom­fort först En jus­ter­bar stol gör det möj­ligt att sit­ta i rätt höjd fram­för skriv­

bor­det. Mjukt sä­te och bra rygg­stöd gör att han el­ler hon sit­ter be­kvämt och ar­be­tar pro­duk­tivt. Ljus Ge om möj­ligt skriv­bor­det na­tur­ligt ljus och ställ en stark läs­lam­pa för läx­ar­be­te som görs på kväl­len.

Skyd­da slad­dar­na An­vänd en UPS för slad­dar och kab­lar för da­to­rer, lad­da­re och skri­va­re.

Skriv­bords­un­der­lägg Ett skriv­bords­un­der­lägg i plast el­ler plex­i­glas skyd­dar bords­y­tan och kan an­pas­sas ge­nom att man sät­ter klis­ter­mär­ken ovan­på el­ler läg­ger bil­der el­ler vy­kort un­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.