Stör­re barn och fjor­ti­sar

Ordning & Reda i hemmet - - Barn­rummet -

Ak­ti­vi­te­ter in­klu­de­rar: So­va, slap­pa, gö­ra sa­ker, läx­läs­ning.

För­var­ing för: Spel, böc­ker, klä­der, uni­for­mer, min­nen, till­be­hör, sport och mu­sik­ut­rust­ning, to­a­lettar­tik­lar, smink.

I takt med att ett barn väx­er upp ten­de­rar de att sam­la på sig fler sa­ker. Men att läg­ga till mer ut­rym­me och or­ga­ni­se­ra är in­te sva­ret.

Vid den­na tid­punkt i ett barns liv mås­te or­gan­i­sa­tions­­pro­ces­sen va­ra li­te mer in­tres­sant och så an­pas­sad till bar­nets livs­stil som möj­ligt. Ton­år­ing­ar äls­kar nya sa­ker, men att stän­digt skaf­fa sa­ker som pas­sar de­ras snabbt för­än­der­li­ga in­tres­sen kan va­ra ut­ma­nan­de. Där­för är det klokt att in­ve­ste­ra i för­var­ings­lös­ning­ar som kan gö­ras om – till ex­em­pel trä­mö­bler som kan må­las el­ler ”pim­pas” med li­te de­kor­tejp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.