7 Tips för att ge allt en per­ma­nent plats

Ett bad­rum an­vänds av he­la fa­mil­jen vil­ket gör det till en av de mest be­sök­ta rum­men i hu­set. Sa­ker mås­te va­ra lät­ta att nå och kun­nas stäl­las till­ba­ka snabbt och en­kelt.

Ordning & Reda i hemmet - - Bad­rummet -

1

Låd­sy­stem Låd­sy­stem i bad­rum­met gör att sa­ker kan hål­las åt­skilda och lät­till­gäng­li­ga. I trans­pa­ren­ta akrylå­dor kan du för­va­ra hår­nå­lar och sä­ker­hets­nå­lar till­sam­mans, men var för sig. Smink och bors­tar bor si­da vid si­da.

2

Lå­dav­de­la­re med fjä­der Det är ock­så ett ut­märkt val som gör att du kan de­la upp in­ne­hål­let i lå­dan. Du kan an­vän­da dem fram­ifrån och bak­åt el­ler från si­da till si­da.

3

Ut­drag­ba­ra hyl­lor Ut­drag­ba­ra hyl­lor, som man of­tast hit­tar på köks­av­del­ning­en i in­red­nings­­bu­ti­ker gör det en­kelt att nå sa­ker som för­va­ras un­der vas­ken el­ler i dju­pa skåp.

4

Låd­sta­tiv Här kan du för­va­ra sa­ker som in­te be­hö­ver upp­ta vär­de­fullt ut­rym­me i stör­re lå­dor så­som sa­ni­tets­ar­ti­klar, sal­vor som an­vänds säl­lan el­ler ex­tra tand­bors­tar till gäs­ter­na.

5

Im­pro­vi­se­ra

Plast är bra för bad­rum ut­an skåp. Sta­pel­ba­ra, öpp­na el­ler ge­nom­skin­li­ga lå­dor hål­ler sa­ker re­na och tor­ra.

6

Be­bis­bad Bad­ti­den för små­barn in­ne­bär mas­sor av här­li­ga, små lek­sa­ker. En nät­på­se på väg­gen se till att de tor­kar mel­lan bad och hål­ler bad och dusch fria från skräp.

7

Se upp Tänk ver­ti­kalt när du har be­grän­sat med bänk­ut­rym­me. För att se till att bän­ken in­te blir över­be­las­tad med myc­ket små sa­ker, an­vänd två lå­dor: en för mor­gon­sa­ker och en för sa­ker du an­vän­der fö­re du läg­ger dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.