8 Tips för en lyc­kad lop­pis

Skräp för nå­gon är skat­ter för and­ra och det bäs­ta sät­tet att be­vi­sa det på är att stäl­la till med lop­pis. Sa­ker i ”Ge bort-” och ”Åter­vinn”kas­sar­na som du har ren­sat ut från ga­ra­get kan säl­jas till gran­nar, vän­ner och för­bi­pas­se­ran­de, till­s

Ordning & Reda i hemmet - - Ga­ra­ge, Bod Och Käl­la­re -

1

Välj rätt dag Att väl­ja rätt dag är av­gö­ran­de. April, maj, ju­ni och sep­tem­ber är bra må­na­der för att ha lop­pis, och se­dan är den 25:e i må­na­den lö­ne­dag för många och då är det lämp­ligt att ha lop­pi­sen runt det da­tu­met. Lör­dag och sön­dag är bra val och ti­digt på da­gen är bätt­re än sent.

2

Sprid bud­ska­pet Bör­ja med att be­rät­ta för gran­nar­na om din för­sälj­ning, bå­de för att de kan ha in­vänd­ning­ar, men ock­så för att de är po­ten­ti­el­la kun­der. Till ex­em­pel, om de in­te vill att främ­ling­ar ska par­ke­ra fram­för de­ras hus kan du skri­va ”par­ker­ings­för­bud” där det är lämp­ligt. Du kan pla­ce­ra en an­nons i den lo­ka­la tid­ning­en el­ler hänga af­fi­scher i grann­ska­pet, till ex­em­pel i af­fä­ren. Kon­tak­ta lo­ka­la myn­dig­he­ter för att hö­ra om re­strik­ti­o­ner, till­stånd, fö­re­skrif­ter om af­fi­scher och för­sälj­ning.

4

Pru­ta och sälj Folk kom­mer till lop­pi­sar för att gö­ra en bra af­fär så bli in­te för­oläm­pad om kun­der­na för­sö­ker pru­ta. Tänk på att hu­vud­syf­tet är att ren­sa – att tjä­na peng­ar är se­kun­därt.

3

För­be­red sa­ker­na För­be­re­del­se är i gott skick. är nyc­keln Ställ li­ka­da­na till en stress­fri sa­ker lop­pis. till­sam­mans. Se till För­slag att till ka­te­go­ri­er: klä­der (män, kvin­nor, barn, späd­barn), lek­sa­ker, böc­ker, ap­pa­ra­ter, tall­ri­kar och köks­ar­ti­klar, de­ko­ra­ti­on, mö­bler och sport­ut­rust­ning. Du be­hö­ver bord och på­sar. Det här är ett bra till­fäl­le att åter­an­vän­da plast- och pap­pers­på­sar el­ler pre­sent­på­se. Du kan ock­så över­väga:

Bub­bel­plast och tid­ning­ar för öm­tå­li­ga sa­ker.

Tejp för att säk­ra lock el­ler hål­la ihop sa­ker.

Tusch­pen­na för att att änd­ra pri­ser un­der da­gen.

Mi­ni­räk­na­re för att räk­na pri­ser.

För­läng­nings­sladd för att kun­na vi­sa att sa­ker fun­ge­rar.

Ex­tra ljus­käl­lor och du säl­jer lam­por.

Bat­te­ri­er för att tes­ta lek­sa­ker och små­elekt­ro­nik.

5

Res­ter STÄLL IN­TE till­ba­ka de sa­ker som in­te sål­des i hu­set el­ler ga­ra­get. Istäl­let bor­de du di­rekt ef­ter för­sälj­ning­en an­tin­gen:

Kö­ra dem till nä­rmas­te bu­tik el­ler väl­gö­ren­het.

Ställ dem vid grin­den med en skylt där det står: ”GRA­TIS – ba­ra ta för dig!” Gör dig av med allt som står kvar ef­ter två da­gar.

6

Pris­sätt­ning Lägg li­ka­da­na sa­ker på ett bord och ge dem sam­ma pris istäl­let för att pris­sät­ta var­je sak. Håll pri­ser­na till he­la 5-kro­nor – det gör hu­vud­räk­ning­en en­kla­re.

7

Kon­tan­ter Ta helst be­talt i kon­tan­ter och se till att du har väx­el. Gå in med peng­ar­na i hu­set ibland. Du kan ock­så ta be­talt via Swish.

8

Tyd­lig an­nons Glöm in­te det vik­ti­gas­te, och se till att di­na an­non­ser in­ne­hål­ler da­tum, tid och adress. Du kan­ske vill ha en ”i hän­del­se av regn” -da­tum el­ler en back­up­plan in­om­hus. Var krea­tiv när du skri­ver, och lis­ta någ­ra ”su­per­er­bju­dan­den” för att hö­ja in­tres­set.

myc­ket bil­vårds­pro­duk­ter kan du de­la upp dem ef­ter funk­ti­on, till ex­em­pel tvätt, un­der­håll och rep­a­ra­ti­on.

Re­kre­a­ti­on De­la upp ef­ter sä­song så det blir lät­till­gäng­ligt. Som­mar­da­gar på stran­den el­ler fot­bolls­pla­nen kan krä­va till­gång till kyl­skåp, pa­ra­soll och träd­gårds­mö­bler, me­dan vin­tern kan krä­va snow­board, ski­dor, skrid­skor och käl­kar.

Ute­plats, gräs­mat­ta el­ler träd­gård Bör­ja

med att sor­te­ra ef­ter upp­gift, in­klu­si­ve plan­te­ring, be­vatt­ning, göds­ling, be­skär­ning, kant­klipp­ning och snö­skott­ning. För­va­ra ben­sin­dun­kar för ma­ski­ner sä­kert. Yt­ter­li­ga­re för­var­ing ef­ter stor­lek kan ock­så krä­vas. Långa verk­tyg ut­gör en risk när de står mot väg­gen, så ha dem i ett sta­tiv med kläm­mor el­ler i rör.

AND­RA FÖR­VAR­INGS­BE­HOV

För­pack­ning­ar för elekt­ro­nik el­ler små ap­pa­ra­ter för­va­ras of­ta i ga­ra­get, på vin­den el­ler i käl­la­ren. Ef­tersom det är näs­tan omöj­ligt att läg­ga till­ba­ka små­e­lekt­ro­nik i ori­gi­na­lem­bal­la­get be­hö­ver du ba­ra spa­ra lå­dan och kas­ta skyd­det. Du be­hö­ver ba­ra spa­ra på as­kar­na till dy­ra ob­jekt som är vär­da att re­pa­re­ra, till ex­em­pel da­tor, skri­va­re el­ler mu­si­kan­lägg­ning­ar. Kas­ta för­pack­ning­ar­na till sa­ker du för­mod­li­gen kö­per nya istäl­let för att re­pa­re­ra el­ler åter­vän­da. På grund av tem­pe­ra­tur­sväng­ning­ar­na re­kom­men­de­ras det in­te att för­va­ra bil­der i käl­la­ren el­ler på vin­den. And­ra min­nen ska va­ra no­ga för­pac­ka­de, helst i plast­kar­tong­er (se Nu ser jag klart, till hö­ger).

FAR­LI­GA ÄM­NEN

Gif­ti­ga ren­gör­ings­me­del, frost­skydds­me­del och brand­far­li­ga in­sekts­me­del och för­tun­na­re är far­li­ga för barn och hus­djur. Så­da­na sa­ker mås­te för­va­ras ut­om räck­håll i en låst el­ler tung plast­lå­da och tyd­ligt märkt ”Far­ligt” så att al­la – in­klu­si­ve brand­män i hän­del­se av brand – vet att det kan va­ra ex­plo­sivt. För­va­ra in­te brand­far­li­ga äm­nen som ben­sin, pro­pan el­ler ol­je­ba­se­rad färg nä­ra vär­me­käl­lor, in­klu­si­ve ra­dia­to­rer, vat­ten­tan­kar och mo­bi­la ug­nar.

FÖR­VAR­ING AV MAT OCH DRYCK

I den ”fa­mil­je­vän­li­ga” de­len av käl­la­ren, pla­ce­rad så långt bort som möj­ligt från far­li­ga äm­nen, kan du gö­ra ett skaf­fe­ri för ex­tra till­be­hör. För­va­ra mat, dryck och köks­red­skap på kraf­ti­ga hyl­lor el­ler pal­lar. Lägg de tunga sa­ker­na på de ned­re hyl­lor­na och lät­ta­re sa­ker som kar­tong­er på de öv­re hyl­lor­na. De ny­as­te sa­ker­na ska pla­ce­ras längst bak på hyl­lan så de älds­ta sa­ker­na an­vänds först. Se till att vin­flas­kor och burk­dryc­ker in­te lig­ger nä­ra varm­vat­ten­rör el­ler varm­lufts­ven­ti­ler.

NU SER JAG KLART

För­var­ings­box­ar av tyg, trä, korg och kar­tong ska in­te stå in­te i käl­la­ren el­ler på vin­den ef­tersom de lö­ser upp sig med ti­den och drar till sig ohy­ra. I ett varmt loft fun­ge­rar det bätt­re med glas, me­tall, ke­ra­mik och vis­sa plast­ty­per. Allt som in­ne­hål­ler lim och vax, el­ler har po­rö­sa el­ler bio­lo­giskt ned­bryt­ba­ra kom­po­nen­ter kan ska­das av höga tem­pe­ra­tu­rer. Den bäs­ta lös­ning­en är kraf­ti­ga ge­nom­skin­li­ga plast­lå­dor med färg­ko­dat gång­järns­lock: gul till påsk, röd till jul, svart till Hal­lo­ween, och så vi­da­re. De ge­nom­skin­li­ga lå­dor­na vi­sar vad och hur myc­ket som är in­u­ti ut­an att öpp­na dem. Dess­ut­om kan de stap­las ovan­på varand­ra när loc­ket är på och in­u­ti varand­ra när de in­te an­vänds. En an­nan för­del är att lå­dor­na med gång­järn kan lå­sas ge­nom att an­vän­da stri­pes el­ler häng­lås fäs­ta i hå­len på var­je si­da.

Al­ter­na­tivt kan nå­gon lå­da till­ver­kad av hård plast an­vän­das. Då är en bra idé att sät­ta två sto­ra eti­ket­ter på den, en på loc­ket och en på si­dan. Ställ de tyngs­ta lå­dor­na längst ner för att för­hind­ra att loc­ket spric­ker. Om du vet att du ska stap­la många lå­dor, över­väg att in­ve­ste­ra i en pir­ra, sär­skilt om he­la sta­peln be­hö­ver flyt­tas of­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.