8 Tips för bäs­ta ut­nytt­jan­de av käl­la­re och vind

Ordning & Reda i hemmet - - Ga­ra­ge, Bod Och Käl­la­re -

1

Stor­le­ken har be­ty­del­se Små och me­del­sto­ra lå­dor är en­kla­re att han­te­ra än en stor lå­da. Be­ro­en­de på vikt och vad som för­va­ras i dem kan sto­ra lå­dor bli tunga och klum­pi­ga att bä­ra upp och ner trap­por el­ler att flyt­ta på. Dess­ut­om in­ne­hål­ler sto­ra lå­dor fle­ra sa­ker. Där­med kan det va­ra en tids­krä­van­de pro­cess att hit­ta nå­got ef­ter­som du mås­te töm­ma in­ne­hål­let på gol­vet och läg­ga till­ba­ka allt.

2

Lust och triv­sel Ha så starkt ljus du kan. Må­la käl­lar­väg­gar­na och föns­ter­fo­dren vi­ta för att åter­speg­la lju­set. Häng upp en spe­gel om du har möj­lig­het – det re­flek­te­rar ljus in i mör­ka skryms­len.

3

Se bjäl­ken Att ut­nytt­ja de små ut­rym­me­na mel­lan vinds-bjäl­kar­na ger myc­ket ex­tra lag­rings­ut­rym­me. Skru­va upp pas­san­de hyl­lor mel­lan stol­par­na för att und­vi­ka att stap­la kas­sar ovan­på varand­ra. Små hyl­lor gör att kas­sar­na kan gli­da ut som lå­dor.

4

Käl­la­re el­ler vind? Sa­ker som för­va­ras i käl­la­ren är of­tast lät­ta­re att kom­ma åt så det är ett bra stäl­le att för­va­ra sto­ra in­köp av bur­kar och flas­kor. Käl­la­ren kan dock ut­sät­tas för över­sväm­ning­ar och fukt. Det be­ty­der att det in­te är ide­a­liskt att för­va­ra stop­pa­de mö­bler, klä­der, böc­ker el­ler pap­per här. Vin­den, som of­tast är var­ma­re och tor­ra­re, pas­sar bätt­re för så­da­na sa­ker.

5

Fritt från ohy­ra Köp ak­tivt kol för att av­läg­sna mö­gel­lukt. Und­vik kaf­fe­bö­nor i pap­pers­på­sar – de loc­kar till sig gna­ga­re och in­sek­ter. För­va­ra in­te på­sar av djur­fo­der i käl­la­ren, de loc­kar ock­så till sig ska­de­djur.

6

Lyft upp An­vänd te­gel­ste­nar el­ler le­ca­block för att få upp lå­dor el­ler kas­sar från käl­lar­gol­vet.

7

Varmt och kallt Tänk ige­nom sä­ker­he­ten på vin­den in­nan du gör den till ett för­råd. Även om det är torrt ut­sätts vin­den för sto­ra tem­pe­ra­tur­va­ria­ti­o­ner – varmt på som­ma­ren och kallt på vin­tern. In­te allt kan för­va­ras så bra på ett sånt stäl­le. Se till att ta­ket, sär­skilt i äld­re hus, har en fläkt el­ler till­räck­ligt med ven­ti­ler.

8

Må­lar­tips Färg hör hem­ma i ga­ra­get el­ler käl­la­ren. Dop­pa på spet­sen av en om­rö­ra­re i var­je färg och no­te­ra mär­ket, färg­nam­net, ko­den och ut­rym­met som den an­vän­des i, i and­ra än­den. Sätt de fär­ga­de om­rö­ra­rna till­sam­mans med målar­trå­gen el­ler i ett ar­kiv. Ex­em­pel: Jo­tun 8470, Smooth whi­te, sov­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.