8 Tips för att pac­ka lätt

Här är någ­ra tips som un­der­lät­tar pack­stres­sen och ser till att du ba­ra pac­kar vad du be­hö­ver och an­vän­der.

Ordning & Reda i hemmet - - Res­väs­kan -

1

Bör­ja i tid Bör­ja pack­nings­pro­ces­sen upp till en vec­ka in­nan du re­ser, så du har tid att sam­la ihop allt du be­hö­ver, tänk på valen och ef­fek­ti­vi­se­ra res­väs­kan och hand­ba­ga­get.

2

Färg Ett an­nat bra sätt att se till att klä­der­na du pac­kar pas­sar fint ihop är att hål­la sig till en pa­lett med ba­ra två el­ler tre fär­ger.

3

Nyc­keln är för­be­re­del­se Om du ska åka ski­dor el­ler till en ka­ri­bisk ö vet du vad slags vä­der du kan vän­ta dig. Men för en stads­tripp el­ler en jobb­re­sa bör du kol­la vä­der­pro­gno­sen för den tid du ska va­ra bor­ta så att du kan gö­ra smar­ta kläd­val. Du bör ock­så ve­ta vad du ska gö­ra – äta ute, spe­la ten­nis, träf­fa kun­der. Lägg upp di­na fa­vo­rit sa­ker för des­sa sce­na­ri­er. Om du har lagt upp nå­got som in­te ska an­vän­das för nå­got spe­ci­ellt, pac­ka in­te det.

4

Till­be­hör Det be­hövs in­te mer än ett par väl val­da till­be­hör för att få en out­fit att fun­ge­ra dub­belt. Ett hals­band, ett snyggt bäl­te el­ler en fin hals­duk kan upp­gra­de­ra var­dags­dres­sen till en kvälls­out­fit.

5

Sönd­ra och er­öv­ra När allt lig­ger ut­spritt fram­för dig kan du ta bort en tred­je­del el­ler till och med hälf­ten. Ba­ga­geö­ver­vikt kan gö­ra det väl­digt dyrt att fly­ga, så var hän­syns­lös. Hur många gång­er har du in­te pac­kat fy­ra klän­ning­ar och ba­ra an­vänt två?

6

Var na­tur­lig Ta bort to­a­lettar­tik­lar på sam­ma sätt som klä­der. Det är lät­ta­re att va­ra na­tur­lig på se­mes­tern så du be­hö­ver in­te allt var­dags­smink.

7

Kap­sel Se till att allt du pac­kar an­vänds, ge­nom att för­be­re­da en se­mes­ter­kap­sel (se Gar­de­rob, si­dor­na 82-87). Tänk i he­la out­fits och se till att var­je klä­des­plagg pas­sar till de and­ra sa­ker­na i res­väs­kan. Pac­ka in­te den mönst­ra­de blu­sen om den in­te kan an­vän­das med minst två and­ra plagg.

8

Tunga lyft Kan du ha på dig di­na tyngs­ta el­ler störs­ta klä­der un­der re­san? Sätt på dig dun­jac­kan istäl­let för att pac­ka den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.