NAMN­GE FI­LER OCH MAP­PAR

An­vänd des­sa namn­idéer för att hit­ta do­ku­ment och map­par ut­an stress.

Ordning & Reda i hemmet - - E-post Och Do­ku­ment -

Per­son­namn är lät­ta­re att hit­ta om du skri­ver ef­ter­nam­net först, följt av för­nam­net el­ler ini­ti­al.

När det sto­ra gäl­ler bok­stä­ver att an­vän­da på ord el­ler fra­ser finns det fle­ra möj­lig­he­ter. Men för att gö­ra det så en­kelt som möj­ligt, an­vänd stor bok­stav i bör­jan av var­je ord – Ca­mel­caps­doc.xxx.

Gå från all­män till spe­ci­fik, en­ligt föl­jan­de: ”Träd­gård_­blom­mor_ Helskug­ga_vi­t_ Lil­je­kon­valj” sna­ra­re än ”Vi­ta_­blom­mor_­träd­gård”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.