4 Tips för ef­fek­tiv prio­ri­te­ring

Des­sa fy­ra tips fun­ge­rar till­sam­mans och kan hjäl­pa dig att få ord­ning på di­na pri­ori­te­ring­ar. Skriv ner al­la upp­drag och ut­vär­de­ra vart och ett av dem en­ligt des­sa ka­te­go­ri­er. Kom­bi­ne­ra se­dan sva­ren för att ta re­da på vad som ska gö­ras oc

Ordning & Reda i hemmet - - Ore­da I Ka­len­dern -

1

Tid Hur lång tid tar ak­ti­vi­te­ten el­ler upp­gif­ten? Har jag tid? Finns det en de­ad­li­ne? När du skri­ver ner allt får du en myc­ket bätt­re bild av vad som kan gö­ras när. Om di­na ar­bets­klä­der mås­te tvät­tas i mor­gon, prio­ri­te­ra det in­nan du stä­dar köks­skå­pen. Om du vet att du ba­ra har tio mi­nu­ter över kan du kö­ra en snabb upp­gift och spa­ra mer tids­krä­van­de upp­gif­ter till se­na­re. En var­ning här: var rea­lis­tisk om hur myc­ket tid du be­hö­ver.

2

Vik­tig­het Vil­ka upp­gif­ter el­ler ak­ti­vi­te­ter är vik­ti­gast och var­för? Det här hand­lar om per­son­lig pre­fe­rens. För att be­stäm­ma gra­den av be­ty­del­se mås­te du över­väga kon­se­kven­ser­na av att in­te slut­fö­ra en upp­gift el­ler ut­fö­ra en ak­ti­vi­tet. Hur skul­le det på­ver­ka den som bju­dit in dig till nå­got om du tac­ka­de ja, res­pek­ti­ve nej? Kom­mer din bäs­ta vän att bli led­sen el­ler kom­mer din sons kom­pis mam­ma in­te ens märka att du in­te är där?

3

In­sats/ kon­cen­tra­ti­on krävs Tänk på hur myc­ket ener­gi och kon­cent­ra­ti­on var­je upp­gift el­ler ak­ti­vi­tet krä­ver. Om du vet att du in­te har ener­gi att upp­skat­ta en yo­ga­klass som bör­jar strax ef­ter job­bet, an­mäl dig in­te. Om du vet att din ener­gi­ni­vå är som högst strax ef­ter fru­kost kan det va­ra en bra tid­punkt för att bör­ja stä­da ditt ga­ra­ge.

4

Det värs­ta först Med hjälp av vär­der­ing­ar­na ovan kan du nu rang­ord­na upp­gif­ter och pri­ori­te­ring­ar som du vill. Du mås­te be­stäm­ma om du vill bli av med det jobb du gil­lar minst först el­ler om du be­hö­ver kom­ma igång ge­nom att gö­ra någ­ra en­kla­re jobb först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.