5 Tips för god fram­för­håll­ning

Att ve­ta vad som vän­tar i vec­kan som kom­mer hål­ler dig or­ga­ni­se­rad, men kan ock­så spa­ra tid, peng­ar och stress.

Ordning & Reda i hemmet - - Skapa Ru­tiner -

1 Mål­tids­plan

or Att pla­ne­ra mål­ti­der­na för vec­kan spa­rar tid, peng­ar och ger mind­re res­ter. Pla­ne­ra di­na mål­ti­der en­ligt vad som hän­der den vec­kan och köp ba­ra det du be­hö­ver för di­na mål­ti­der. Om du vet att al­la kom­mer hem sent­på tis­dag, välj en snabb mid­dag den kväl­len, till ex­em­pel en fru­sen piz­za, som in­te krä­ver nå­gon an­sträng­ning av en trött fa­milj.

2 Plan för hus­hålls­ar­be­tet

Vis­sa upp­gif­ter mås­te gö­ras var­je dag, till ex­em­pel att gö­ra mat­lå­dor el­ler gå ut med hun­den. Om du har en plan för hus­hålls­ar­be­tet kan du ge upp­gif­ter till fa­mil­jen och dig själv ba­se­rat på de oli­ka ak­ti­vi­te­ter­na de har i vec­kan.

3 Mul­tita­sking­plan

Kol­la på vec­ko­plan och mar­ke­ra ti­der när du är är i lim­bo – till ex­em­pel re­ser med tåg, vän­tar på ett plan el­ler sit­ter i bi­len me­dan ditt barn är på fot­bolls­trä­ning. Ta re­da på vil­ka ak­ti­vi­te­ter som kan gö­ras un­der des­sa ti­der, kan­ske kan du sva­ra på e-post på din mo­bil, el­ler till och med un­na dig att lä­sa en ro­man.

4 Vec­ko­check­lis­ta

Det­ta är en mer öp­pen plan för sa­ker som kan gö­ras un­der vec­kan om det­finns tids för det. Skriv en lis­ta över de upp­gif­ter du hop­pas på att hin­na, men bli in­te en slav un­der den. Välj en upp­gift när du har chan­sen och boc­ka av den när du är klar.

5 Slå ihop upp­gif­ter

Fun­de­ra över att kom­bi­ne­ra al­la de små upp­gif­ter­na som bru­kar spri­das ut un­der he­la vec­kan. Det­ta är ett ef­fek­tivt och till­freds­stäl­lan­de sätt att spa­ra tid och hjäl­per dig att be­hål­la kon­cen­tra­tio­nen på vad du har fram­för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.