11 Tips för pro­duk­ti­va fa­mil­je­mö­ten

Här är någ­ra bra tips för att hål­la stress­ni­vån låg och få ut det bäs­ta av di­na fa­mil­je­mö­ten.

Ordning & Reda i hemmet - - Fa­mil­je­mö­ten -

1

Gör det re­gel­bun­det Må­let är att ha ett mö­te i vec­kan, helst sam­ma tid var­je vec­ka så in­gen kan sä­ga att de in­te viss­te om det.

2

Del­ta När du väl har hit­tat en tid pre­sen­te­rar du den för fa­mil­jen till­sam­mans med för­vänt­ning­en att al­la kom­mer att kom­ma. Allt an­nat mås­te pla­ne­ras runt fa­mil­je­mö­tet.

3

Del­ta­gan­de in­ne­bär att del­ta På­minn al­la om att bå­de men­talt och fy­siskt del­ta­gan­de krävs. Mö­tet är mo­bil­fri zon.

4

Var tyd­lig För att ange to­nen på mö­tet och va­ra ett bra fö­re­dö­me är det vik­tigt att den som le­der mö­tet är tyd­lig.

5

Gå ige­nom mö­ten i ka­len­dern Ett bra sätt att star­ta mö­tet är att dis­ku­te­ra al­las mö­ten un­der den kom­man­de vec­kan. Se till att mö­tena listas i fa­mil­je­ka­len­dern (se si­dor­na 138139).

6

Ta kom­man­dot Be­stäm vem som ska le­da mö­tet, en­sam el­ler till­sam­mans med nå­gon. I fa­mil­jer med en­dast en för­äl­der är det­ta in­te ett pro­blem – den vux­na le­der mö­tet – men i fa­mil­jer med två för­äl­drar un­der sam­ma tak kan nå­gon av dem le­da mö­tet, el­ler kan man tu­ras om el­ler gö­ra det till­sam­mans.

7

De­le­ge­ra Dis­ku­te­ra när var­da­gens trå­ki­ga upp­gif­ter prak­tiskt och rea­lis­tiskt sett kan bli gjor­da, i hän­syn till ka­len­der­åta­gan­de­na i den kom­man­de vec­kan. Be­stäm vem som ska an­sva­ra och de­le­ge­ra an­svar och upp­gif­ter till al­la i hu­set.

8

Med­de­lan­den och dag­ord­ning Vis­sa fa­mil­jer gil­lar att skri­va upp dis­kus­si­ons­äm­nen på en tav­la, gö­ra en dag­ord­ning i da­torn el­ler på pap­per. När ni bör­jar ha re­gel­bun­dna mö­ten kom­mer du att stö­ta på sa­ker som du och and­ra kom­mer att dis­ku­te­ra un­der vec­kan. Lägg till des­sa äm­nen på agen­dan när ni kom­mer dit. Håll er till punk­ter­na på lis­tan och re­spek­te­ra al­las tid och upp­märk­sam­het.

9

Gå ige­nom an­svar En fort­sätt­ning av tips num­mer 8: att skri­va upp upp­gif­ter­na be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis att nå­got blir gjort. Ibland är det svårt för män­ni­skor att se sa­ker i turord­ning. För att ta bort even­tu­el­la tvek­sam­he­ter är det vik­tigt att be­to­na vad som pla­ne­ras, vad som för­vän­tas, vem som är an­sva­rig och var tids­grän­sen går. Till ex­em­pel: ”Jul­ie, du har en bor­ta­match på ons­dag ef­ter­mid­dag. Då mås­te du gö­ra en mat­lå­da och va­ra sä­ker på att uni­for­men tvät­tas och är klar kväl­len in­nan. Ma­rie, det be­ty­der att du mås­te ma­ta hun­den och ta ut so­por­na på ons­dag, ef­ter­som Jul­ie in­te kom­mer hem förr­än ef­ter 9. Hon kom­mer att gö­ra dig en gen­tjänst näs­ta vec­ka. ”

10

Hit­ta en tid Pla­ne­ra in mö­tet på en tid­punkt som pas­sar al­la, när in­gen är trött och ir­ri­te­rad el­ler tit­tar på kloc­kan ef­ter­som de bor­de ha va­rit nå­gon an­nan­stans. Hit­ta en dag och en tid när he­la fa­mil­jen kan ge mö­tet full upp­märk­sam­het. Be­to­na vik­ten av att skri­va upp al­la de­tal­jer i ka­len­drar­na. Var flex­i­bel, in­klu­de­ran­de och re­spekt­full för allt på al­las dag­ord­ning – men för­stärk sam­ti­digt för­stå­el­sen av att det­ta in­te är en slump­mäs­sig hän­del­se ut­an ett en­ga­ge­mang.

11

Ge­nom­för Hand­ling­ar sä­ger mer än ord. Det är ni som är fö­re­bil­der för vad som dis­ku­te­ras un­der mö­tet. Om ett av må­len till ex­em­pel är att ha mind­re kao­tis­ka morg­nar mås­te för­äl­drar­na le­va som de lär och ge­nom­fö­ra kvälls­ru­ti­ner­na själv (se sid 134).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.